Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 7.jūnijs

Biedrība „Baltā māja” uzsāk projekta ieviešanu

1. jūnijā biedrība „Baltā māja” uzsāka projekta “Atbalsts biedrības „Baltā māja” pasākumiem līdzdalības demokrātijas veicināšanai” ieviešanu.

  Projekts “Atbalsts biedrības „Baltā māja” pasākumiem līdzdalības demokrātijas veicināšanai” (Projekta līguma numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/025/01) ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods: 01/06/2016- 31/10/2016. Projekta vispārējais mērķis ir sniegt atbalstu NVO sektora darbībām, kas veicina līdzdalības un līdzdarbības demokrātijas attīstību un veicina sabiedrības aktivitāti atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības virzienam “NVO darbības stiprināšana” noteiktajiem mērķiem. Tā mērķis ir veicināt biedrības „Baltā māja” ilgtspējīgu attīstību un atbalstīt pasākumu, kuri veicina sabiedrības aktivitāti, ieviešanu Līvānu novadā.

   Projekta uzdevumi ir: sagatavot biedrības attīstības stratēģiju 2017-2019; veikt biedrības brīvprātīgo darbinieku apmācības; noorganizēt pieredzes apmaiņas braucienu; noorganizēt Senioru dienas un Līvānu novada NVO pasākumus; nodrošināt projekta informācijas un publicitātes pasākumus.

   Tuvākā aktivitāte plānota 1. jūlijā, kad notiks apmācības ekspertes Marikas Rudzītes- Griķes vadībā, kuru mērķis ir izstrādāt organizācijas stratēģiju 2017 – 2019 laika periodam.

 

 Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”