Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem un personām ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem

Biedrības “Baltā māja” dienas aprūpes centrs (DAC) ir institūcija, kur darba dienās personām no 5 gadu vecuma ar garīgās attīstības traucējumiem un personām ar citiem funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, izglītošana un brīvā laika vadīšanas iespējas.

Biedrības “Baltā māja” DAC savu darbību ir uzsācis 2004. gadā pēc savstarpējās sadarbības līguma noslēgšanas ar Līvānu novada pašvaldību. DAC pakalpojums kā pašvaldības autonomā funkcija tiek nodrošināts par Līvānu novada domes piešķirto finansējumu. Kopš 2006. gada biedrība ir LV Labklājības ministrijā reģistrēts sociālā pakalpojuma “Dienas aprūpes centrs” sniedzējs (reģistrācijas apliecība Nr. 1204; izsniegta 17.12.2018).

Nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu Dienas aprūpes centra pakalpojumu:

  • pašas personas, ja tai piemīt rīcībspēja, vai tās likumīgā pārstāvja, iesniegums;
  • invaliditātes apliecības kopija;
  • ģimenes ārsta izziņa 027/u ar atzīmi par funkcionāliem traucējumiem un medicīnisku kontrindikāciju neesamību Dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšanai;
  • VDEĀK izziņa;
  • līgums par personas aprūpi un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu DAC (līgums par personas ar garīgās attīstības traucējumiem aprūpi tiek noslēgts starp personu, ja tai piemīt rīcībspēja, vai tās likumīgo pārstāvi).

 Dienas aprūpes centrs nodrošina:

1. Klienta uzturēšanos un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu DAC atbilstoši noslēgtajam līgumam.

2. Informāciju par kārtību, kādā iesniedzams pieprasījums par sociālo pakalpojumu nepieciešamību.

3. Sociālo prasmju, fizisko spēju attīstības, darba iemaņu apgūšanas un informatīvi izglītojošas nodarbības, kas tiek vērstas uz klienta sociālo rehabilitāciju.

4. Klienta vajadzībām atbilstošas telpas, inventārs un aprīkojums.

Dienas aprūpes centra uzdevumi:

1. Nodrošināt klientam uzturēšanās iespēju DAC laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00.

2. Nodrošināt katram klientam individuāli atbilstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

3. Sekmēt klienta intelektuālās, psihiskās un fiziskās attīstības iespējas.

4. Veicināt klienta savstarpējās saskarsmes iemaņas.

5. Informēt klientu par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un veicināt izpratni par sabiedrības dzīvi.

6. Konsultēt klienta ģimenes locekļus par psiholoģiskajiem, sociālajiem un tiesiskajiem jautājumiem.

Dienas aprūpes centra adrese:

Zaļā iela 10-16 un Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV 5316

Darba laiks: plkst. 08:00 – plkst.15:00

Papildus informācija:

Inguna Badune, biedrības direktore

Tālrunis: +371 6 53 81707

Mob. tālrunis: +371 26191652