1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1 Biedrība „Baltā māja” (turpmāk tekstā – Biedrība), ir brīvprātīga, patstāvīga, nepolitiska, nevalstiska, sabiedriska labuma organizācija, kura apvieno fiziskas un juridiskas personas neatkarīgi no tautības, reliģiskajiem, politiskajiem vai citiem uzskatiem un pārliecības, kuras atbalsta Biedrības mērķus un ir brīvprātīgi tajā iestājušās.

1.2. Biedrība ir juridiska persona ar savu patstāvīgu bilanci, norēķinu kontiem bankās, apaļo zīmogu ar pilnu organizācijas nosaukumu un citiem nepieciešamajiem rekvizītiem.

1.3. Biedrība darbojas saskaņā ar LR Satversmi, Biedrību un nodibinājumu likumu, šiem Statūtiem, LR likumiem un likumpamatotiem normatīvajiem aktiem.

1.4. Lai nodrošinātu Statūtos deklarēto mērķu sasniegšanu, Biedrība ir tiesīga veidot un uzturēt sakarus Latvijā un ārvalstīs ar visu veidu juridiskām un fiziskām personām, kuras atbalsta Biedrības mērķus un darbojas saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem.

1.5. Biedrība var darboties Latvijas un ārvalstu nacionālās un starptautiskās organizācijās un to apvienībās.

1.6. Biedrības juridiskā adrese:

              Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV 5316.

2. BIEDRĪBAS MĒRĶI

2.1. Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot:

2.1.1. Sabiedrības izglītošanai.

2.1.2. Sociālo pakalpojumu sniegšanai.

2.1.3. Sabiedrības veselības veicināšanai.

2.1.4. Iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšanai sabiedrības dzīves norisēs.

2.1.5. Sociāli mazaizsargāto personu grupu (īpaši- cilvēku ar invaliditāti un senioru) dzīves kvalitātes uzlabošanai.

3. BIEDRĪBAS UZDEVUMI

3.1. Sabiedrības prioritāro vajadzību izzināšana un to realizēšanai atbilstošu pasākumu plānošana un ieviešana.

3.2. Indivīdu aktivizēšana un viņu līdzdalības sabiedrības dzīves norisēs veicināšana.

3.3. Sabiedrības sociālā klimata uzlabošana.

3.4. Savstarpējās palīdzības attīstīšana un popularizēšana.

3.5. Starpinstitucionālās sadarbības attīstīšana.

3.6. Līdzdarbošanās un piedalīšanās pasākumos, kas ir vērsti uz sabiedrības attīstībai un labklājībai labvēlīgu tiesību un normatīvo aktu veidošanu.

3.7. Informācijas, datu un materiālu par pilsoniskas sabiedrības veidošanās procesiem un indivīdu sociālo integrāciju sabiedrībā apkopošana un pētījumu veikšana.

3.8. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana un sociālās iekļaušanas un atbalsta pasākumu ieviešana.

4. BIEDRĪBAS BIEDRI

4.1. Par Biedrības biedru var būt Latvijas vai ārvalstu fiziska vai juridiska persona, kas atzīst Biedrības statūtus un mērķus.

4.2. Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem Biedrības valde, pamatojoties uz personas rakstveida iesniegumu, kuram jāpievieno vismaz divas (2) esošo biedru rekomendācijas.

4.3. Biedri nav tiesīgi nodot trešajai personai savas tiesības un pienākumus, kas saistīti ar piederību pie Biedrības, tai skaitā pilnvarot pārstāvi dalībai kopsapulcē.

4.4. Biedru tiesības:

4.4.1. Izvirzīt kandidatūras vēlētiem amatiem un ievēlēt.

4.4.2. Tikt ievēlētam jebkurā vēlējamā amatā, izņemot gadījumu, kad Biedrības biedrs ir izpildinstitūcijas vai struktūrvienību vadītājs.

4.4.3. Iesniegt rakstiskus priekšlikumus, protestus, sūdzības izskatīšanai jebkurai Biedrības institūcijai.

4.5. Biedru pienākumi:

4.5.1. Ievērot Biedrības statūtus;

4.5.2. Piedalīties kopsapulcē, izpildīt kopsapulces un vēlēto institūciju lēmumus;

4.5.3. Sniegt Biedrībai palīdzību savas kompetences ietvaros.

4.5.4. Maksāt biedru un iestāšanās naudu.

4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstveida paziņojumu Biedrības valdei.

4.7. Biedru var izslēgt no Biedrības, ja tas ir rupji pārkāpis statūtus, ir nodarījis Biedrībai būtiskus kaitējumus vai neiesaistās Biedrības darbībā ilgāk kā divus (2) gadus.

4.8. Biedrība var piešķirt Goda biedra statusu personai, kura sniedz Biedrībai īpaši svarīgu palīdzību vai atbalstu.

4.8.1. Goda biedra statusu piešķir, pamatojoties uz Biedrības biedru vai amatpersonu rakstveida iesniegumu Biedrības valdei.

4.8.2. Goda biedru tiesības:

1) Piedalīties kopsapulcēs.

2) Izvirzīt kandidatūras vēlētiem amatiem.

3) Iesniegt rakstiskus priekšlikumus izskatīšanai jebkurai Biedrības institūcijai.

5. BIEDRĪBAS PĀRVALDE

5.1. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir biedru kopsapulce. Kopsapulce var būt kārtēja un ārkārtēja.

5.2. Kārtējās kopsapulces notiek ne retāk kā divas reizes gadā.

5.3. Kārtējās kopsapulces datumu nosaka Biedrības valde ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms tās sasaukšanas. Valdei rakstiski ir jāizziņo par biedru sapulces sasaukšanu visiem Biedrības biedriem ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienas pirms sapulces sasaukšanas.

5.4. Ārkārtējās kopsapulces tiek sasauktas pēc 3/5 valdes locekļu iniciatīvas vai ne mazāk kā 1/10 no visu Biedrības biedru rakstiska iesnieguma. Prasība par ārkārtējās kopsapulces sasaukšanu valdei jāizpilda četrpadsmit (14) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dienas.

5.5. Katram reģistrētajam kopsapulces biedram ir tikai viena balss. Biedrs savas balsstiesības nevar nodot citām personām.

5.6. Kopsapulce var pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās ne mazāk kā 51% (piecdesmit viens) Biedrības biedru.

5.7. Kopsapulces lēmums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja par to nobalso vismaz 51% (piecdesmit viens) kopsapulcē reģistrēto biedru.

5.8. Ārkārtas gadījumā, kad biedrs objektīvu iemeslu dēļ kopsapulcē nevar piedalīties, viņš var balsojumu veikt, nosūtot to rakstiskā veidā.

5.8.1. Balsojums jānosūta Biedrības valdei un tam jānonāk pie adresāta līdz kopsapulces sākšanas brīdim.

5.8.2. Kopsapulces vadītājs informē klātesošos biedrus par rakstiski saņemto balsojumu.

5.8.3. Kopsapulces protokolā tiek veikts ieraksts, kurā tiek norādīts: biedra, kurš iesūtījis rakstisko balsojumu, vārds, uzvārds un personas kods; balsojuma saņemšanas datums un laiks; balsojums saturs. Rakstiski saņemtais balsojums tiek pievienots protokolam un ir neatņemams tā pielikums.

5.8.4. Rakstiskajam balsojumam ir līdzvērtīgs spēks kā balsojumam klātesot kopsapulces laikā.

5.9. Biedru kopsapulces ekskluzīvā kompetencē ir:

1) Izlemt jautājumus, par Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju, ja par to balso vairāk par divām trešdaļām (2/3) no Biedrības biedriem.

2) Izdarīt grozījumus statūtos.

3) Ievēlēt un atsaukt Valdes locekļus.

4) Pieņemt lēmumu par audita formu.

5) Pieņemt lēmumu par valdes locekļu darba atlīdzību, atbilstoši darba pienākumu apjomam un Biedrības finansiālajam stāvoklim.

5.10.Biedru kopsapulcei ir tiesības pieņemt un mainīt Valdes lēmumus, kuri nodara Biedrībai būtiskus kaitējumus vai ir pretlikumīgi.

6. BIEDRĪBAS VALDE

6.1. Laikā starp biedru kopsapulcēm Biedrības darbības vispārējo pārvaldi veic Valde. Valde sastāv no pieciem (5) locekļiem.

6.2. Valdi ievēl uz trīs (3) gadiem. Valdes loceklis var tikt ievēlēts pēc kārtas uz diviem (2) periodiem.

6.3. Valde ievēl priekšsēdētāju uz 3 (trīs) gadiem. Priekšsēdētājs var tikt ievēlēts pēc kārtas uz diviem (2) periodiem.

6.4. Valde sanāk pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi četros mēnešos.

6.5. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs valdes locekļi. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Vienādas balsu dalīšanās gadījumā tiek pieņemts tas lēmums, par kuru balso priekšsēdētājs.

6.6. Gadījumā, ja valdes priekšsēdētājs sēdē nepiedalās, un valdes locekļu balsojums kādā jautājumā ir neizšķirts, lēmuma pieņemšana tiek atlikta uz nākamo valdes sēdi.

6.7. Valdes kompetences:

1) nodrošina Biedru kopsapulces lēmumu izpildi;

2) apstiprina Biedrības attīstības plānu un darbības virzienus;

3) apstiprina Biedrības dibināto struktūrvienību nolikumus;

4) izlemj jautājumus, kas saistīti ar Biedrības iestāšanos citās biedrībās un nodibinājumos;

5) pieņem lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu un par biedru piederības apturēšanu vai pārtraukšanu, biedru naudas un iestāšanās maksas lielumu un nomaksāšanas termiņu;

6) sasauc kopsapulces;

7) apstiprina, maina un atceļ Biedrības izpildinstitūcijai domātās instrukcijas;

8) atceļ Biedrības izpildinstitūcijas atbildīgās amatpersonas lēmumus, kas ir nelietderīgi, nelikumīgi;

9) pieņem lēmumus par nekustāmo īpašumu iegūšanu vai atsavināšanu;

10) apstiprina gada pārskatu un bilanci;

11) īsteno citas pilnvaras, kuras ir paredzētas šajos statūtos un spēkā esošajā likumdošanā, izņemot tās, kas attiecas uz kopsapulces ekskluzīvo kompetenci.

6.8. Valdei desmit (10) dienu laikā no lēmumu pieņemšanas brīža ir jānodrošina to pieejamība visiem Biedrības biedriem.

6.9. Valdei desmit (10) dienu laikā no lēmumu pieņemšanas brīža ir jānodrošina to pieejamība visiem Biedrības biedriem.

6.10. Valdes locekļi var saņemt atlīdzību par darbu. Lēmumu par atlīdzības noteikšanu, tās apmēru un izmaksas kārtību pieņem Biedru kopsapulce.

6.11. Valdes locekļiem tiek segti izdevumi, kas radušies tiešo uz Biedrības darbību attiecināmo pienākumu izpildes gaitā.

7. IZPILDINSTITŪCIJA UN TĀS PILNVARAS

7.1. Biedrības darbības nodrošināšanai tiek izveidota un darbojas izpildinstitūcija, kuru vada Direktors.

7.2. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no tā Biedrības valde. Valde nosaka Direktora pienākumus un atbildības un ir tiesīga tos mainīt.

7.3. Direktoram ir tiesības savas kompetences ietvaros organizēt Biedrības darbu un patstāvīgi risināt visus viņa rīcībā nodotos jautājumus, pamatojoties uz kopsapulces un valdes lēmumiem.

7.4. Direktoram ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Direktoram pieder finansu dokumentu paraksta tiesības. Direktors savu pilnvaru robežās ir tiesīgs izsniegt pilnvaru kādai citai Biedrības amatpersonai vai valdes loceklim.

7.5. Direktors nevar būt Valdes loceklis.

7.6. Direktors ar padomdevēja tiesībām piedalās Valdes sēdēs.

8. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS

8.1. Biedrībai var būt savas teritoriālās un citas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības. Lēmumu par struktūrvienību izveidi pieņem valde.

8.2. Struktūrvienībām nav savas biedru sapulces un valdes.

8.3. Struktūrvienības var darboties uz nolikuma, kuru apstiprina Biedrības valde, pamata.

8.4. Struktūrvienību darbību pārrauga izpildinstitūcija.

9. BIEDRĪBAS DARBĪBAS KONTROLE.

9.1. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības auditam jānotiek ne retāk kā vienu reizi gadā. Audits ir jāveic arī gadījumā, kad to pieprasa Biedrības valde vai ne mazāk kā 51 (piecdesmit viens) % no biedriem.

9.2. Audits ietver:

1) Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības auditēšana;

2) Grāmatvedības uzskaites un pārskatu auditēšana.

9.3. Auditu ir tiesīgi veikt:

9.3.1. Biedrības iekšējs auditors vai auditoru grupa, kuru ir noteikusi biedru kopsapulce.

9.3.2. Ārējs auditors, kuru ir noteikusi valde.

9.4. Lēmumu par iekšēja vai ārēja auditora izvēli pieņem kopsapulce.

9.5. Iekšējais auditors vai auditoru grupa:

9.5.1. Tiek noteikts kopsapulcē, to attiecīgi ieprotokolējot kopsapulces protokolā.

9.5.2. Auditors vai auditoru grupa ir Biedrības biedri, kuri pārzina finansu un saimnieciskās darbības jautājumus.

9.5.3. Auditora vai auditoru grupas pilnvaru termiņš ir divi (2) gadi. Termiņam beidzoties, kopsapulce lemj par termiņa pagarinājumu vai jauna auditora vai auditoru grupas iecelšanu.

9.5.4. Iekšējā auditoru grupa lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

9.6. Ārējais auditors:

9.6.1. Tiek noteikts ar valdes lēmumu.

9.6.2. Auditors atbilst prasībām, kas noteiktas personām vai institūcijām, kurām ir tiesības veikt auditu.

9.6.3. Auditora pilnvaru termiņš ir viens (1) gads. Termiņam beidzoties, valde lemj par termiņa pagarinājumu vai jauna auditora noteikšanu.

9.7. Auditora atzinums tiek iesniegts izpildinstitūcijai un valdei.

9.8.Biedrības lēmējinstitūcijai un izpildinstitūcijai pēc auditora prasības jāsniedz visus nepieciešamos dokumentus un ziņas.

10. ĪPAŠUMS UN FINANSES

10.1. Biedrība kā juridiska persona ir īpašniece mantai, kuru tai brīvprātīgi nodod Biedrības biedri, citas fiziskās un juridiskās personas, kā arī kuru Biedrība iegūst citos veidos, kas nav pretrunā ar LR likumiem. Biedrības īpašumā un valdījumā var būt vērtspapīri, intelektuālais īpašums, kustamais un nekustamais īpašums.

10.2. Biedrība ir tiesīga saņemt ziedojumus naudas līdzekļu un mantas formā. Tos izmantot ir atļauts tikai Biedrības statūtos deklarētajiem mērķiem un uzdevumiem.

10.3. Biedrībai ir tiesības likumdošanā noteiktajā kārtībā veikt saimniecisko darbību, dibināt uzņēmējsabiedrības, iegādāties daļas un akcijas uzņēmējsabiedrībās. Uzņēmējdarbības vai citas saimnieciskās darbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama tikai un vienīgi Biedrības statūtos paredzētajiem mērķiem, un to nedrīkst sadalīt Biedrības biedriem.

10. BIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA

10.1. Biedrības darbību var izbeigt tikai ar kopsapulces lēmumu vai uz cita likumā noteiktā pamata.

10.2. Biedru kopsapulces lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso divas trešdaļas no Biedrības biedriem.

10.3. Kopsapulcei, kas pieņēmusi lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, ir jāieceļ likvidācijas komisija (ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā), kas vada likvidācijas procesu. Ar brīdi, kad likvidatori ir iecelti, izbeidzas Valdes funkcijas. Kopsapulce ir tiesīga jebkurā laikā atsaukt likvidatorus un iecelt jaunus.

10.4. Likvidācijas komisija darbojas saskaņā ar „Biedrību un nodibinājumu likumu”, Biedrības statūtiem un citiem LR likumdošanas aktiem.

10.5. Likvidācijas komisijai jāiesniedz kopsapulcei tās noteiktajos termiņos pārskats par savu darbību, bet likvidāciju beidzot – pārskats par visu likvidācijas procesu. Kopsapulcei jāapstiprina akts par Biedrības darbības izbeigšanu.

10.6. Kopsapulce pieņem lēmumu par personām, kurām ir sadalāma Biedrības manta. Tiesības uz mantu var piešķirt tikai juridiskām, sabiedriska labuma personām. Mantu nevar sadalīt personām, kuras bija biedri Biedrības darbības beigšanas brīdī.

________________________

Inguna Badune, biedrības „Baltā māja” direktore

Statūtu grozījumi veikti un apstiprināti

biedrības kopsapulcē Līvānos, 2018.gada 23. novembrī.