Privātuma politika un datu aizsardzība

Biedrība “Baltā māja” ir brīvprātīga, patstāvīga, nepolitiska, nevalstiska organizācija, kas ir dibināta apvienojoties cilvēkiem ar līdzīgiem mērķiem un kas darbojas kā neatkarīga institūcija. Biedrības darbība vērsta uz sabiedrības locekļu labklājības līmeņa paaugstināšanu un indivīdu sociālo integrāciju sabiedrībā, pievēršot uzmanību iedzīvotāju aktivizēšanai, pieaugušo izglītošanai, savstarpējās palīdzības organizēšanai. Biedrība regulāri organizē labdarības akcijas. Biedrība darbojas kopš 1996. gada un kopš 2005.gada tai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

1Personas datu apstrādes Pārzinis:

Personas datu apstrādes Pārzinis ir biedrība „Baltā māja”, reģ.Nr.50008021661, juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, LV-5316, tālrunis 65381707, mājaslapa www.baltamaja.lv

2Personas datu Apstrādātājs:

Apstrādātājs nodibinājums „ Baltā māja”, reģ.Nr. 50008021661, juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, LV-5316, izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Personas dati tiek izpausti tikai valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm, kurām ir tiesības un pilnvaras šādus datus pieprasīt.

3. Piemērojamie tiesību akti:

3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

3.2. Elektronisko sakaru likums.

3.3. Fizisku personu datu apstrādes likums.

4. Privātuma politika:

Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā BIEDRĪBA vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā personas datus, tādējādi nodrošinot, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un personai pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un jebkurai personai sniegto pakalpojumu.

5. Kādus personas datus un kādiem nolūkiem apstrādā BIEDRĪBA?

5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā BIEDRĪBA, ir atkarīgas no personas izmantotajiem pakalpojumiem vai sadarbības formas. BIEDRĪBA ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas:

5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs, adrese un e-pasta adrese;

5.1.2. bankas dati;

5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);

5.1.4. komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar personas komunikāciju ar BIEDRĪBU;

5.1.5. dati, kurus persona pati paziņo BIEDRĪBAI;

5.2. BIEDRĪBA apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

5.2.1. ziedojumu nošķiršanai no pārējās grāmatvedības bilances;

5.2.2. ziedojumu pārskaitīšanai;

5.2.3. saziņai ar klientiem, ziedotājiem un citiem labuma guvējiem;

5.2.4. BIEDRĪBA apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu BIEDRĪBAS iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

6. Kāds ir personas datu apstrādes pamats?

6.1. Personas piekrišana –personas datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar BIEDRĪBU. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.2. Juridisko pienākumu izpilde – BIEDRĪBA ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

6.3. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – BIEDRĪBA ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot BIEDRĪBAI likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

7. Kā BIEDRĪBA  aizsargā tās rīcībā esošos personas datus?

BIEDRĪBA nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, BIEDRĪBA  pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.

8. Kādas tiesības ir ikvienai personai, kuras datus BIEDRĪBA pieprasa?

8.1. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

8.2. Vērsties BIEDRĪBĀ vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

9. Pakalpojuma politika.

BIEDRĪBA pārvalda www.baltamaja.lv tīmekļa lapu (Pakalpojumu). Ar šo, laikā, kad izmantojat mūsu Pakalpojumu, informējam par personas datu ievākšanas, izmantošanas un publiskošanas politiku. Izmantojam Jūsu datus, lai sniegtu Jums Pakalpojumu, kā arī lai to uzlabotu. Izmantojot mūsu Pakalpojumu, esat sniedzis piekrišanu, ka vācam un izmantojam Jūsu datus saskaņā ar šo politiku.

10. Lietošanas dati.

BIEDRĪBA var ievākt informāciju par to, kāda ir pieeja Pakalpojumam un kā tas tiek lietots (“Lietošanas dati”). Lietošanas dati var iekļaut tādu informāciju, kā  datora IP adrese, pārlūkprogrammas tips, pārlūkprogrammas versija, mūsu Pakalpojuma tīmekļa lapas, kuras izmantojat,  apmeklējuma laiku un datumu, cik ilgu laiku  šajās lapās pavadāt, unikālie datoraparatūras identifikatori un citi diagnostikas dati.

11. Sīkdatnes.  

Mūsu Pakalpojuma tīmekļa lapas izmanto sīkdatnes, lai sekotu mūsu Pakalpojuma izmantošanas aktivitātei un lai saglabātu zināmu informāciju. Sīkdatnes ir faili ar mazu apjomu, kas var ietvert anonīmu unikālu identifikatoru. Sīkdatnes tiek nosūtītas uz Jūsu pārlūkprogrammu no tīmekļa lapas un tās tiek saglabātas Jūsu datoraparatūrā. Tās tiek izmantotas, lai uzlabotu Pakalpojumu.
Jūs varat likt savai pārlūkprogrammai atteikties no sīkdatnēm vai informēt Jūs laikā, kad sīkdatnes tiek piedāvātas. Gadījumā, ja atsakāties pieņemt sīkdatnes, var gadīties, ka zināmu daļu mūsu Pakalpojumu nebūs iespējams izmantot.

            12. Datu lietošana.

Biedrība uzkrātos datus izmanto sekojošiem Pakalpojuma sniegšanas un administrēšanas  mērķiem:

12.1informēšanai par mūsu Pakalpojumā ieviestajiem grozījumiem,

12.2lietotāju atbalsts,

12.3informācijas analīze, lai uzlabotu mūsu Pakalpojumu,

12.4Pakalpojuma izmantošanas monitorings;

12.5Tehnisku problēmu atklāšana, prognozēšana un novēršana.

13. Datu pārsūtīšana.

Varam  datus, tostarp  personas datus, pārsūtīt un glabāt datoros, kas atrodas ārpus Jūsu dzīvesvietas/ pilsētas/ novada/ valsts vai citas ģeogrāfiskas vienības, kuru datu aizsardzības likumi var atšķirties no likumiem Jūsu atrašanās vietā.
Ja atrodaties ārpus Latvijas Republikas un nolemjat mums nosūtīt savu informāciju, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs datus, tostarp Jūsu personas datus, pārsūtām uz Latviju un to apstrādi veicam Latvijā.
Izvēles rūtiņas atzīmēšana kopā ar Jūsu informācijas nosūtīšanu mums nozīmē, ka esat piekritis mūsu privātuma politikai, kā arī savu datu saglabāšanai, izmantošanai un pārsūtīšanai.
BIEDRĪBA  pielieto visus saprātīgus mērus, tādā veidā nodrošinot, ka Jūsu dati tiek aizsargāti, tie tiek saglabāti un izmantoti saskaņā ar šo privātuma politiku, un Jūsu personīgie dati netiek pārsūtīti uzņēmumam vai valstij, kurā datu, tostarp personas datu, aizsardzība netiek pietiekami kontrolēta.

14.  Datu publiskošana.

BIEDRĪBA var labticīgi publiskot personas datus, ja šāda nepieciešamība rodas, lai:

13.1   Ievērotu ar likumu noteiktās prasības;

13.2   Aizsargātu BIEDRĪBAS  īpašumu un tiesības;

13.3   Novērstu vai izmeklētu ar Pakalpojumu saistītu iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu;

13.4   Aizsargātu Pakalpojuma lietotāju personas;

13.5   Aizsargātu BIEDRĪBU  no atbildības, zaudējumiem un citām prasībām

15.Datu drošība.

Jūsu datu drošība mums ir svarīga, tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka neviena ar interneta starpniecību veicamā pārsūtīšanas vai elektroniskās saglabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mūsu mērķis ir izmantot vispārējā apritē akceptējamās metodes, lai tādējādi aizsargātu Jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt to absolūtu drošību.

16.  Pakalpojuma sniedzēji.

Mēs varam izmantot trešās personas un privātpersonas (“Pakalpojuma sniedzējus”), lai mūsu vārdā sniegtu Pakalpojumu, lai sniegtu ar Pakalpojumu saistītos pakalpojumus vai lai saņemtu palīdzību saistībā ar analīzi par to, kā mūsu Pakalpojums tiek izmantots.
Šādām trešajām personām  pieeja Jūsu personīgajai informācijai ir vienīgi tādēļ, lai mūsu vārdā izpildītu iepriekšminētos uzdevumus, turklāt tās apņemas šos datus nepubliskot nekādu citu mērķu vārdā.

17.  Citu tīmekļa lapu saites.

Mūsu Pakalpojums var ietvert saites uz citām tīmekļa lapām, kuras mēs neoperējam. Ja Jūs uzklikšķināt uz šādas saites, Jūs nonākat šajā tīmekļa lapā. Iesakām Jums iepazīties ar tīmekļa lapas, kuru vēlaties apmeklēt,

privātuma politiku. Mums nav kontroles, kā arī mēs neuzņemamies atbildību par šādām trešo personu tīmekļa lapām, privātuma politiku vai praksi, darbību un pakalpojumiem.

18.  Bērnu privātums.

Mūsu Pakalpojums nav domāts, lai uzrunātu personas, kas jaunākas par 18 gadiem (“Bērnus”). Pašiem zinot, mēs neuzkrājam personīgi identificējamu informāciju par nevienu, kas ir jaunāks par 18 gadiem. Gadījumā, ja esat personas vecāks vai aizbildnis, vai aprūpētājs, un zināt, ka Jūsu Bērni ir mums nosūtījuši personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Gadījumā, ja mēs paši atklāsim, ka esam uzkrājuši personas datus no Bērniem bez vecāku piekrišanas, darīsim visu iespējamo, lai šo informāciju no mūsu serveriem dzēstu.

19.  Grozījumi šajā privātuma politikā

Ik pa laikam mēs varam iekļaut grozījumus mūsu privātuma politikā. Darīsim Jums to zināmu, publicējot jaunu privātuma politiku šajā lapā. Gadījumā, ja mūsu privātuma politikā tiek iekļauts būtisks grozījums, pirms tas stājies spēkā, nosūtīsim Jums informāciju uz e-pastu, kā arī grozīsim privātuma politikas spēkā esamības datumu. Iesakām Jums periodiski iepazīties ar šo privātuma politiku, lai sekotu līdzi grozījumiem. Grozījumi privātuma politikā stājas spēkā, kopš publicēšanas brīža šajā lapā.

20.  Kontakti:

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: baltamaja@baltamaja.lv

Privātuma politika un datu aizsardzība

Biedrība “Baltā māja” ir brīvprātīga, patstāvīga, nepolitiska, nevalstiska organizācija, kas ir dibināta apvienojoties cilvēkiem ar līdzīgiem mērķiem un kas darbojas kā neatkarīga institūcija. Biedrības darbība vērsta uz sabiedrības locekļu labklājības līmeņa paaugstināšanu un indivīdu sociālo integrāciju sabiedrībā, pievēršot uzmanību iedzīvotāju aktivizēšanai, pieaugušo izglītošanai, savstarpējās palīdzības organizēšanai. Biedrība regulāri organizē labdarības akcijas. Biedrība darbojas kopš 1996. gada un kopš 2005.gada tai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

1Personas datu apstrādes Pārzinis:

Personas datu apstrādes Pārzinis ir biedrība „Baltā māja”, reģ.Nr.50008021661, juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, LV-5316, tālrunis 65381707, mājaslapa www.baltamaja.lv

2Personas datu Apstrādātājs:

Apstrādātājs nodibinājums „ Baltā māja”, reģ.Nr. 50008021661, juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, LV-5316, izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Personas dati tiek izpausti tikai valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm, kurām ir tiesības un pilnvaras šādus datus pieprasīt.

3. Piemērojamie tiesību akti:

3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

3.2. Elektronisko sakaru likums.

3.3. Fizisku personu datu apstrādes likums.

4. Privātuma politika:

Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā BIEDRĪBA vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā personas datus, tādējādi nodrošinot, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un personai pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un jebkurai personai sniegto pakalpojumu.

5. Kādus personas datus un kādiem nolūkiem apstrādā BIEDRĪBA?

5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā BIEDRĪBA, ir atkarīgas no personas izmantotajiem pakalpojumiem vai sadarbības formas. BIEDRĪBA ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas:

5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs, adrese un e-pasta adrese;

5.1.2. bankas dati;

5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);

5.1.4. komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar personas komunikāciju ar BIEDRĪBU;

5.1.5. dati, kurus persona pati paziņo BIEDRĪBAI;

5.2. BIEDRĪBA apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

5.2.1. ziedojumu nošķiršanai no pārējās grāmatvedības bilances;

5.2.2. ziedojumu pārskaitīšanai;

5.2.3. saziņai ar klientiem, ziedotājiem un citiem labuma guvējiem;

5.2.4. BIEDRĪBA apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu BIEDRĪBAS iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

6. Kāds ir personas datu apstrādes pamats?

6.1. Personas piekrišana –personas datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar BIEDRĪBU. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.2. Juridisko pienākumu izpilde – BIEDRĪBA ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

6.3. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – BIEDRĪBA ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot BIEDRĪBAI likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

7. Kā BIEDRĪBA  aizsargā tās rīcībā esošos personas datus?

BIEDRĪBA nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, BIEDRĪBA  pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.

8. Kādas tiesības ir ikvienai personai, kuras datus BIEDRĪBA pieprasa?

8.1. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

8.2. Vērsties BIEDRĪBĀ vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

9. Pakalpojuma politika.

BIEDRĪBA pārvalda www.baltamaja.lv tīmekļa lapu (Pakalpojumu). Ar šo, laikā, kad izmantojat mūsu Pakalpojumu, informējam par personas datu ievākšanas, izmantošanas un publiskošanas politiku. Izmantojam Jūsu datus, lai sniegtu Jums Pakalpojumu, kā arī lai to uzlabotu. Izmantojot mūsu Pakalpojumu, esat sniedzis piekrišanu, ka vācam un izmantojam Jūsu datus saskaņā ar šo politiku.

10. Lietošanas dati.

BIEDRĪBA var ievākt informāciju par to, kāda ir pieeja Pakalpojumam un kā tas tiek lietots (“Lietošanas dati”). Lietošanas dati var iekļaut tādu informāciju, kā  datora IP adrese, pārlūkprogrammas tips, pārlūkprogrammas versija, mūsu Pakalpojuma tīmekļa lapas, kuras izmantojat,  apmeklējuma laiku un datumu, cik ilgu laiku  šajās lapās pavadāt, unikālie datoraparatūras identifikatori un citi diagnostikas dati.

11. Sīkdatnes.  

Mūsu Pakalpojuma tīmekļa lapas izmanto sīkdatnes, lai sekotu mūsu Pakalpojuma izmantošanas aktivitātei un lai saglabātu zināmu informāciju. Sīkdatnes ir faili ar mazu apjomu, kas var ietvert anonīmu unikālu identifikatoru. Sīkdatnes tiek nosūtītas uz Jūsu pārlūkprogrammu no tīmekļa lapas un tās tiek saglabātas Jūsu datoraparatūrā. Tās tiek izmantotas, lai uzlabotu Pakalpojumu.
Jūs varat likt savai pārlūkprogrammai atteikties no sīkdatnēm vai informēt Jūs laikā, kad sīkdatnes tiek piedāvātas. Gadījumā, ja atsakāties pieņemt sīkdatnes, var gadīties, ka zināmu daļu mūsu Pakalpojumu nebūs iespējams izmantot.

            12. Datu lietošana.

Biedrība uzkrātos datus izmanto sekojošiem Pakalpojuma sniegšanas un administrēšanas  mērķiem:

12.1informēšanai par mūsu Pakalpojumā ieviestajiem grozījumiem,

12.2lietotāju atbalsts,

12.3informācijas analīze, lai uzlabotu mūsu Pakalpojumu,

12.4Pakalpojuma izmantošanas monitorings;

12.5Tehnisku problēmu atklāšana, prognozēšana un novēršana.

13. Datu pārsūtīšana.

Varam  datus, tostarp  personas datus, pārsūtīt un glabāt datoros, kas atrodas ārpus Jūsu dzīvesvietas/ pilsētas/ novada/ valsts vai citas ģeogrāfiskas vienības, kuru datu aizsardzības likumi var atšķirties no likumiem Jūsu atrašanās vietā.
Ja atrodaties ārpus Latvijas Republikas un nolemjat mums nosūtīt savu informāciju, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs datus, tostarp Jūsu personas datus, pārsūtām uz Latviju un to apstrādi veicam Latvijā.
Izvēles rūtiņas atzīmēšana kopā ar Jūsu informācijas nosūtīšanu mums nozīmē, ka esat piekritis mūsu privātuma politikai, kā arī savu datu saglabāšanai, izmantošanai un pārsūtīšanai.
BIEDRĪBA  pielieto visus saprātīgus mērus, tādā veidā nodrošinot, ka Jūsu dati tiek aizsargāti, tie tiek saglabāti un izmantoti saskaņā ar šo privātuma politiku, un Jūsu personīgie dati netiek pārsūtīti uzņēmumam vai valstij, kurā datu, tostarp personas datu, aizsardzība netiek pietiekami kontrolēta.

14.  Datu publiskošana.

BIEDRĪBA var labticīgi publiskot personas datus, ja šāda nepieciešamība rodas, lai:

13.1   Ievērotu ar likumu noteiktās prasības;

13.2   Aizsargātu BIEDRĪBAS  īpašumu un tiesības;

13.3   Novērstu vai izmeklētu ar Pakalpojumu saistītu iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu;

13.4   Aizsargātu Pakalpojuma lietotāju personas;

13.5   Aizsargātu BIEDRĪBU  no atbildības, zaudējumiem un citām prasībām

15.Datu drošība.

Jūsu datu drošība mums ir svarīga, tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka neviena ar interneta starpniecību veicamā pārsūtīšanas vai elektroniskās saglabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mūsu mērķis ir izmantot vispārējā apritē akceptējamās metodes, lai tādējādi aizsargātu Jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt to absolūtu drošību.

16.  Pakalpojuma sniedzēji.

Mēs varam izmantot trešās personas un privātpersonas (“Pakalpojuma sniedzējus”), lai mūsu vārdā sniegtu Pakalpojumu, lai sniegtu ar Pakalpojumu saistītos pakalpojumus vai lai saņemtu palīdzību saistībā ar analīzi par to, kā mūsu Pakalpojums tiek izmantots.
Šādām trešajām personām  pieeja Jūsu personīgajai informācijai ir vienīgi tādēļ, lai mūsu vārdā izpildītu iepriekšminētos uzdevumus, turklāt tās apņemas šos datus nepubliskot nekādu citu mērķu vārdā.

17.  Citu tīmekļa lapu saites.

Mūsu Pakalpojums var ietvert saites uz citām tīmekļa lapām, kuras mēs neoperējam. Ja Jūs uzklikšķināt uz šādas saites, Jūs nonākat šajā tīmekļa lapā. Iesakām Jums iepazīties ar tīmekļa lapas, kuru vēlaties apmeklēt,

privātuma politiku. Mums nav kontroles, kā arī mēs neuzņemamies atbildību par šādām trešo personu tīmekļa lapām, privātuma politiku vai praksi, darbību un pakalpojumiem.

18.  Bērnu privātums.

Mūsu Pakalpojums nav domāts, lai uzrunātu personas, kas jaunākas par 18 gadiem (“Bērnus”). Pašiem zinot, mēs neuzkrājam personīgi identificējamu informāciju par nevienu, kas ir jaunāks par 18 gadiem. Gadījumā, ja esat personas vecāks vai aizbildnis, vai aprūpētājs, un zināt, ka Jūsu Bērni ir mums nosūtījuši personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Gadījumā, ja mēs paši atklāsim, ka esam uzkrājuši personas datus no Bērniem bez vecāku piekrišanas, darīsim visu iespējamo, lai šo informāciju no mūsu serveriem dzēstu.

19.  Grozījumi šajā privātuma politikā

Ik pa laikam mēs varam iekļaut grozījumus mūsu privātuma politikā. Darīsim Jums to zināmu, publicējot jaunu privātuma politiku šajā lapā. Gadījumā, ja mūsu privātuma politikā tiek iekļauts būtisks grozījums, pirms tas stājies spēkā, nosūtīsim Jums informāciju uz e-pastu, kā arī grozīsim privātuma politikas spēkā esamības datumu. Iesakām Jums periodiski iepazīties ar šo privātuma politiku, lai sekotu līdzi grozījumiem. Grozījumi privātuma politikā stājas spēkā, kopš publicēšanas brīža šajā lapā.

20.  Kontakti:

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: baltamaja@baltamaja.lv

Spēkā no: 01.03.2021