Sociālās aprūpes mājās pakalpojums

Sociālā aprūpe mājās ir pakalpojumu komplekss, kurš paredz cilvēka personisko aprūpi un palīdzību ikdienas mājas darbos. Šī pakalpojuma saņemšanai var pieteikties personas, kuras pašas sevi vecuma, invaliditātes vai slimības dēļ nevar aprūpēt.

Biedrība ”Baltā māja” nodrošina sociālās aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu Līvānu novada iedzīvotājiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem. Vidēji mēnesī sociālās aprūpes mājās pakalpojumu saņem aptuveni 40 – 45 Līvānu novada iedzīvotāji.

Biedrības “Baltā māja” sniegtais sociālais pakalpojums tika uzsākts 2004.gada augustā pēc savstarpēja sadarbības līguma noslēgšanas ar Līvānu novada pašvaldību. Sociālais pakalpojums “Aprūpe mājās” kā deleģētā pašvaldības funkcija tiek nodrošināts sadarbībā ar Līvānu novada domes piešķirto finansējumu un Līvānu novada sociālo dienestu. Biedrība nodrošina sociālo aprūpi mājās visā Līvānu novadā. Kopš 2006. gada biedrība ir LV Labklājības ministrijā reģistrēts sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” sniedzējs (reģistrācijas apliecība Nr. 91; izsniegta 26.10.2016).

Sociālo aprūpi mājās nodrošina no 12-14 sociālās aprūpētājas, kurām ir atbilstoša izglītība un zināšanas veikt sociālās aprūpes pakalpojumus. Vairākas no aprūpētājām aprūpes veic jau kopš 2004. gada. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu pārrauga sociālais darbinieks, kura viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt, lai aprūpi mājās veiktu ar klientu psiholoģisks saderīgs aprūpētājs.

 Sociālā aprūpe mājās nodrošina pastāvīgu vai pagaidu aprūpi mājās:

  • Tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kuras vecuma, garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem.
  • Tiesības uz pagaidu aprūpi mājās ikdienas darbu veikšanai un personiskās aprūpes nodrošināšanai ir personām slimošanas gadījumā vai atveseļošanās perioda laikā
  • Tiesības uz pagaidu aprūpi mājās kā pagaidu palīdzību ir ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušo personu ar garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumiem.

 Pieteikšanās kārtība sociālajai aprūpei mājās:

Lai Līvānu novadā deklarēta persona saņemtu pašvaldības apmaksātus aprūpes mājās pakalpojumus, ir jāgriežas Līvānu novada domes Sociālajā dienestā vai sava pagasta pārvaldē, līdzi ņemot sekojošus dokumentus:

  • Iesniegums.
  • Pases kopija.
  • Ārstniecības iestādes slēdziens par aprūpes mājās nepieciešamību.
  • Valsts Darba Ekspertīzes ārstu komisijas /VDEĀK / izziņas noraksts invalīdiem.

Līvānu novada Sociālais dienests triju darbdienu laikā, pēc lēmuma pieņemšanas, rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu. Gadījumā, ja ir pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma atteikumu, norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

Biedrība “Baltā māja” nodrošina sociālās aprūpes mājās pakalpojumus Līvānu novadā arī tiem klientiem, kuri paši vai kuru tuvinieki apmaksā aprūpes pakalpojumu.

Saziņai ar mums:

Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV 5316

Papildus informācija:

Inguna Badune, biedrības direktore

Tālrunis:+371 6 53 81707;

Mob. tālrunis: +371 26191652