BIEDRĪBAS BIEDRI

Biedrībā “Baltā māja” pašlaik ir 25 biedri. Aicinām arī Tevi- kļūsti mūsu organizācijas biedrs!

No Biedrības statūtiem:

4.1. Par Biedrības biedru var būt Latvijas vai ārvalstu fiziska vai juridiska persona, kas atzīst Biedrības statūtus un mērķus.

4.2. Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem Biedrības valde, pamatojoties uz personas rakstveida iesniegumu, kuram jāpievieno vismaz divas (2) esošo biedru rekomendācijas.

4.3. Biedri nav tiesīgi nodot trešajai personai savas tiesības un pienākumus, kas saistīti ar piederību pie Biedrības, tai skaitā pilnvarot pārstāvi dalībai kopsapulcē.

4.4. Biedru tiesības:

4.4.1. Izvirzīt kandidatūras vēlētiem amatiem un ievēlēt.

4.4.2. Tikt ievēlētam jebkurā vēlējamā amatā, izņemot gadījumu, kad Biedrības biedrs ir izpildinstitūcijas vai struktūrvienību vadītājs.

4.4.3. Iesniegt rakstiskus priekšlikumus, protestus, sūdzības izskatīšanai jebkurai Biedrības institūcijai.

4.5. Biedru pienākumi:

4.5.1. Ievērot Biedrības statūtus;

4.5.2. Piedalīties kopsapulcē, izpildīt kopsapulces un vēlēto institūciju lēmumus;

4.5.3. Sniegt Biedrībai palīdzību savas kompetences ietvaros.

4.5.4. Maksāt biedru un iestāšanās naudu.

4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstveida paziņojumu Biedrības valdei.

4.7. Biedru var izslēgt no Biedrības, ja tas ir rupji pārkāpis statūtus, ir nodarījis Biedrībai būtiskus kaitējumus vai neiesaistās Biedrības darbībā ilgāk kā divus (2) gadus.

4.8. Biedrība var piešķirt Goda biedra statusu personai, kura sniedz Biedrībai īpaši svarīgu palīdzību vai atbalstu.

4.8.1. Goda biedra statusu piešķir, pamatojoties uz Biedrības biedru vai amatpersonu rakstveida iesniegumu Biedrības valdei.

4.8.2. Goda biedru tiesības:

1) Piedalīties kopsapulcēs.

2) Izvirzīt kandidatūras vēlētiem amatiem.

3) Iesniegt rakstiskus priekšlikumus izskatīšanai jebkurai Biedrības institūcijai.