Līvānos noticis projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) otrā ieviešanas posma noslēguma pasākums.

Šī gada nogalē noslēgsies otrais ieviešanas etaps projektam, kuru no 2010. gada 1. decembra realizē biedrība „Baltā māja” kopā ar partneriem Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmā 2007.- 2013. gadam. Projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), (projekta līguma Nr. LLIII-135) mērķis ir ar vairāku savstarpēji papildinošu aktivitāšu palīdzību veicināt invalīdu integrāciju darba tirgū.

 

8. decembrī Līvānos notika projekta „Be-Able” pirmā un otrā posma rezultātu prezentācija. Pasākuma dalībnieki pārstāvēja Latgales reģiona cilvēku ar īpašām vajadzībām NVO, piedalījās Līvānu novada pašvaldības un citu pašvaldību pārstāvji. Aktuālu informāciju pasākuma dalībniekiem bija sagatavojis NVA pārstāvis. Pasākumā piedalījās arī projekta partneri no biedrības „Apmācību projekti” (Liepāja). Diemžēl pasākumā nepiedalījās projekta vadošais partneris no Lietuvas organizācijas “Union of disabled social enterprises” (Klaipēda).

Pasākuma ievada daļā klātesošos ar partneru no Lietuvas sagatavoto prezentāciju iepazīstināja Inguna Badune, biedrības „Baltā māja” koordinatore Pārrobežas sadarbības projektā „Be-Able”. Prezentācijā tika sniegta informācija par paveikto līdz šim projekta galvenajās aktivitātēs. Tās ir projekta pētījums par invalīdu nodarbinātību un zvanu centra darbība, kas nodrošina uzņēmējus ar informāciju par projekta piedāvājumu.

Par projekta pētījumā līdz šim paveikto Latvijā iepazīstināja Inguna Tomsone, pētnieciskās daļas autore. Sagatavotā prezentācija sniedza detalizētu situācijas raksturojumu par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Pašlaik Latvijā 6% iedzīvotāju ir ar invaliditāti, no tiem 2010. gadā strādāja 19%. Pētījuma mērķis ir iegūt nodarbināto invalīdu raksturojumu, kā arī noskaidrot nestrādājošo invalīdu viedokli par darba iespējām. Pētījuma laikā no 2011.gada augusta līdz novembrim un kopumā tika aptaujāti 500 cilvēku ar invaliditāti Kurzemē, Zemgalē un Latgalē. Aptauja parādīja, ka strādā katrs ceturtais aptaujātais cilvēks ar invaliditāti. No tiem lielākā daļa ir algoti darbinieki, bet 6% ir pašnodarbinātie. Attiecīgi katrs trešais aptaujātais nestrādā, bet katrs piektais meklē pašreiz darbu. Līdztekus tika aptaujāti arī 200 uzņēmēji, kuriem jautāts viedoklis par iespēju nodarbināt invalīdus. 22% no uzņēmējiem plāno nākotnē pieņemt darbā cilvēkus ar īpašam vajadzībām, bet liela daļa saka, ka pašlaik nav vajadzības pēc jauniem darbiniekiem, vai arī, ka darbs nav piemērots cilvēkam ar invaliditāti. Uzņēmēji atzina, ka valsts atbalsts un nodokļu atvieglojumi būtu motivācija nodarbināt invalīdus.

Aktuālu informāciju par NVA organizētajiem aktīvās nodarbinātības pasākumiem personām ar īpašām vajadzībām sniedza Antra Šolka, NVA Preiļu filiāles Līvānu Klientu apkalpošanas centra vadītāja. Uz 31.10.2011 bezdarba rādītājs Līvānu novadā bija 15,5%, kopā 1439 bezdarbnieki. Prezentācijā tika sniegta informācija par subsidētajā nodarbinātībā iesaistītajiem, arī par uzņēmējiem, kuri Līvānu novadā ir atbalstījuši šādu darba vietu izveidi. Interesanti bija iepazīties ar profesiju, kurās strādā bezdarbnieki, sarakstu. Izsmeļoši tika parādīti dažādo programmu nosacījumi, kas ir iespēja gan bezdarbniekiem, gan uzņēmējiem. Tika norādīts, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām var iesaistīties gan darba praktizēšanā pašvaldībās, gan jauniešu prakse vietās, arī iekļauties jauniešu brīvprātīgā darba atbalsta programmā vai piedalīties pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

Par to, kā NVO sektorā tiek sekmēta invalīdu nodarbinātība, ar saviem labajiem piemēriem dalījās biedrības no Preiļiem, Daugavpils, Jēkabpils un Līvāniem. Vairāki no pasākuma dalībniekiem paši bija cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas sekmīgi iekļāvušies darba tirgū. Pasākums noslēdzās ar dalībnieku kopīgu atziņu, ka svarīgi ir ne vien katram pašam būt motivētam sākt strādāt, bet arī izmantot visas piedāvātas iespējas. Kā viena no iespējām ir projekta izveidotā mājas lapa www.varamdarit.lv, kurā var reģistrēties gan darba meklētāji, gan uzņēmumi ar darba piedāvājumiem. Aicinām izmantot mājas lapas piedāvātās iespējas.

Projekts „Be-Able” turpināsies līdz 2012. gada pavasarim. Tam noslēdzoties, tiks sniegta pilnīga informācija par pētījumu un tā secinājumiem, kas, cerams, palīdzēs veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātību. Informācija par projekta “BE-ABLE” atrodama biedrības mājas lapā www.baltamaja.lv sadaļā Jaunumi. Par citu Latvijas –Lietuvas pārrobežas projektu aktivitātēm un citām starpvalstu sadarbības aktualitātēm vairāk informācijas atrodams www.latlit.eu

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune,
Biedrības „Baltā māja” koordinatore Pārrobežas sadarbības projektā „Be-Able”
Tālr.: 65381707; 26191652
E-pasts: inguna@baltamaja.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Pār šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Kopējais projekta budžets 154921,21 EUR