Izglītības centrs

Pieaugušo izglītības centra veidošana tika uzsākta 2000.gadā, izstrādājot projektu “Sieviešu izglītības centru Līvānos un Preiļos izveide”. Projektu atbalstīja fonds “Stichting Uitvoering Wachtgelden” (Nīderlande). Kopumā izglītības centrs darbojas jau 6 gadus, un šobrīd iespēja iegūt zināšanas un prasmes izglītības centrā tiek piedāvāta ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no dzimuma.

Balstoties uz izstrādātajām programmām un pētot pieprasījumu, tiek veidotas jaunas programmas. Apmācības tiek organizētas gan biedrības telpās, kur ir iekārtota mācību klase un datorklase, gan ārpus biedrības – klientu piedāvātajās telpās. Apmācību kursi ( aptuveni 30 – 70 stundu apjomā) tiek sniegti par nelielu samaksu.

Īpaša uzmanība tiek veltīta sociālās atstumtības riska grupām – cilvēkiem ar zemu ienākumu līmeni, nacionālajām minoritātēm, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām u.c. Tiek izstrādāti projekti, kuru ietvaros dalībniekiem tiek dota iespēja piedalīties apmācībās bez maksas.

Lai pētītu klientu apmierinātību ar apmācībām un uzlabotu izglītības centra darbību, ir izstrādāta anketa un tiek veikta apmācību dalībnieku aptauja.