Sociālās aprūpes mājas birojs

APRŪPE kā zinātne ir attīstījusies pakāpeniski, soli pa solim, risinot dažādas problēmas. Aprūpe ir ļoti praktiska zinātne un tās mērķis ir radīt pozitīvas izmaiņas citu cilvēku dzīvē, kuri tajā brīdī tiek aprūpēti.

APRŪPE kā māksla ietver radošu pieeju savam darbam, iemaņas, iztēli, spēju sevi ziedot citu labā un mīlestību pret savu darbu. Kā jebkura māksla, arī aprūpe prasa milzīgu iejūtību. Tāpat tā ietver ilgstošu, intensīvu saskarsmi ar cilvēkiem, kuri tiek ārstēti, kuri cieš un pat mirst.

Biedrības “Baltā māja” Sociālās aprūpes mājās birojs nodrošina pakalpojumu sniegšanu Līvānu novada iedzīvotājiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem.

Birojs sniedz pastāvīgu un pagaidu aprūpi mājās.

  • Tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kas vecuma, garīgas attīstības vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem.
  • Tiesības uz pagaidu aprūpi mājās ikdienas darbu veikšanai un personiskās aprūpes nodrošināšanai ir personām slimošanas gadījumā vai atveseļošanās perioda laikā.
  • Tiesības uz pagaidu aprūpi mājās kā pagaidu palīdzību ir ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušo personu ar garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumiem.

Sociālā aprūpe mājās ir pakalpojumu komplekss, kurš paredz cilvēka personisko aprūpi un palīdzību ikdienas mājas darbos. Šī pakalpojuma saņemšanai var pieteikties personas, kuras pašas sevi vecuma, invaliditātes vai slimības dēļ nevar aprūpēt.

Kāda ir pieteikšanās kārtība?

Lai saņemtu pašvaldības apmaksātus mājas aprūpes pakalpojumus, ir jāgriežas Līvānu novada domes sociālās aprūpes nodaļā vai Turku pagasta un Rožupes pagasta pārvaldēs, līdzi ņemot sekojošus dokumentus:

  • Iesniegums.
  • Pases kopija.
  • Ārstniecības iestādes slēdziens par aprūpes mājās nepieciešamību.
  • Valsts Darba Ekspertīzes ārstu komisijas /VDEĀK / izziņas noraksts invalīdiem.

Līvānu dome Sociālās aprūpes nodaļa vai Turku pagasta un Rožupes pagasta padomes triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu. Ja pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma atteikumu, norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

Sociālās aprūpes mājās birojs savu darbību uzsāka 2004.gada augustā pēc savstarpēja sadarbības līguma noslēgšanas ar Līvānu novada pašvaldību.

Uz šo brīdi sociālās aprūpes mājās pakalpojumus saņem 33 Līvānu novada iedzīvotāji, ietverot arī Rožupes pagasta un Turku pagasta iedzīvotājus.

Sociālās aprūpes mājās birojā strādā 13 sociālās aprūpētājas, kurām ir atbilstoša izglītība un zināšanas veikt sociālās aprūpes pakalpojumus. Svarīgs aspekts aprūpes pakalpojumu sniegšanā ir biroja sociālajam darbiniekam nodrošināt, lai aprūpi mājās veiktu ar klientu psiholoģisks saderīgs sociālais aprūpētājs.