Biedrības „Baltā māja” projekta ieviešana sekmē jaunu risinājumu meklēšanu.

Biedrība „Baltā māja” kopš 2011. gada janvāra ievieš projektu „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37). Projektam piešķirts finansējums Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

Projekta īstenošana vieta -Līvānu novads, Līvānu novada pašvaldība, Latgales reģions. Projekts paredz ar vairāku savstarpēji papildinošu aktivitāšu palīdzību uzlabot izpildvaras, lēmējvaras, nevalstiskā sektora un sabiedrības kopumā sadarbību, lai tiktu rasti kvalitatīvāki un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošāki risinājumi lēmumu pieņemšanas procesos. Projekta vispārīgais mērķis ir sekmēt Līvānu novada nevalstiskā sektora aktīvu sadarbību, lai kopā spētu kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos savā pašvaldībā.

Projekta galvenās aktivitātes ir apmācību semināri biedrības „Baltā māja” darbiniekiem un biedriem, lai tiktu paaugstinātas zināšanas un iemaņas jomās, kas saistītas ar lēmumu pieņemšanas procesiem. Līdz šim notikuši 3 semināri, to vadītāji bija eksperti savās jomās Linda Jākobsone, Inta Šimanska ( no biedrības „Latvijas pilsoniskā alianse” un Vita Brakovska ( no biedrības „Zinis”). Semināru dalībnieki iepazinās ar politikas dokumentiem, lēmumu pieņemšanas procedūrām, mācījās gatavot atzinumus, komentārus un uzlaboja savas prezentēšanas prasmes, arī iesaistījās komandu spēlēs. Apmācībās gūtās zināšanas tiks izmantotas biedrības rīkotajos pasākumos un tās sekmēs biedrības darbību un attīstību kopumā.

Otra nozīmīga aktivitāšu sadaļa bija diskusijas- apaļie galdi. Pirmajā pusgadā notikušas 3 diskusijas, kurās aktīvi piedalījās Līvānu novada iedzīvotāji, pašvaldības un NVO pārstāvji. Par pirmo diskusiju, kuras tēma bija „Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība” (vadīja Ausma Pastore), lielu interesi izrādīja novada sociālie darbinieki. Kaut arī sociālo pakalpojumu joma Līvānu novadā ir augstas kvalitātes, tomēr savstarpējās sarunās radās jauni ieteikumi, no kuriem vairākus izteica paši sociālie darbinieki. Otrās diskusijas tēma bija „Dabas aizsardzības, sakārtotas vides un iedzīvotāju drošību nodrošinoši pasākumi Līvānu novadā”. Marikas Rudzītes– Griķes vadībā tika aplūkotas un izdiskutētas daudzas iedzīvotāju vajadzības. Sarunās aktīvi bija izglītības darbinieki, uzņēmēji, sportisti. Jūnija mēnesī notika diskusija par kultūras jautājumiem, kuru vadīja Ausma Pastore. Te spraigi sarunās iesaistījās kultūras darbinieki, kuriem, cerams, turpmākajā darbā noderēs diskusijas dalībnieku ieteikumi. Visas diskusijas noslēdzās ar atzinumiem, ka pašiem iedzīvotājiem ir jābūt aktīvākiem, ir aktīvi jāpievērš uzmanība problēmām un jāiesaka risinājumi to mazināšanai.

Pateicoties sadarbībai ar Līvānu novada pašvaldību, informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada vēstis” tika publicēti problēmraksti, kas plašai sabiedrībai Līvānu novadā sniedza informāciju par projekta diskusiju norisi un tajās izteiktajiem dalībnieku ierosinājumiem. Rakstus informatīvajam izdevumam sagatavoja diskusiju dalībnieki Indra Artemjeva, Reinis Jačmenkins un Ginta Kraukle, kas objektīvi atspoguļoja diskusiju norisi un rezultātus.

Projekta ieviešanas pirmais pusgads noslēdzās ar projekta dalībnieku piedalīšanos pieredzes apmaiņas pasākumā, kuru mērķis bija iepazīties ar LR Saeimu un aktīvākajām Rīgas pilsētas NVO. Tajā tika gūtas jaunas ierosmes pieredzes apmaiņas pasākumā, kurā piedalījās pārstāvji no biedrībām „Latvijas pilsoniskā alianse”, „Latvijas Samariešu apvienība” un „Delna”.

Projekta ieviešana turpināsies rudenī un notiks līdz šī gada beigām. Vēl būs apmācību semināri, diskusijas, notiks pieredzes apmaiņas braucieni. Tiks sagatavots informatīvs izdevums un projekts noslēgsies ar noslēguma informatīvo semināru, kura mērķis būs sniegt informāciju par projekta rezultātiem Latgales reģiona pašvaldību un NVO pārstāvjiem. Kā viens no nozīmīgākajiem projekta izvirzītajiem rezultātiem ir mērķis izveidot Līvānu novada NVO padomi, kura pārstāvēs nevalstisko organizāciju no Līvānu novada pagastiem un Līvānu pilsētas intereses. Biedrība „Baltā māja” cer, ka ieviestais projekts gan darbības laikā, gan arī turpmāk palīdzot īstenot sava novada iedzīvotāju ieceres.

Informāciju sagatavoja

Inguna Badune, projekta vadītāja

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

93% no projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.