Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” dalībnieki piedalās Līvānu novada Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas apzaļumošanā.

Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) ietvaros Līvānos notika labdarības akcija-pasākums „Labo darbu diena”. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” ievieš biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Staiceles seniori”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” un biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”.

 

Apakšprojekts „Senioru labo darbu maratons” 2011.gada janvārī un tā sākuma posmā notika reģionālais seminārs, tam sekoja nodarbības, kurās seniori apguva noderīgas prasmes un ieguva jaunas zināšanas. Vienlaikus notika arī plānošana un gatavošanās apakšprojekta aktivitātei labdarības akcijai- pasākumam „Labo darbu diena”. Seniori izteica vairākas idejas, kuru realizācija būtu noderīgs ieguldījums pilsētai. Piemēram, bija doma, ka ir nepieciešams atjaunot dekoratīvos stādījumus pie dzelzceļa stacijas Līvānos, skaista bija arī iecere ierīkot ziedu kastes uz tilta pār Dubnu. Pēc vairākkārtējām konsultācijām ar Līvānu novada pašvaldības pārstāvjiem tika pieņemts lēmums, ka šajā pavasarī visnoderīgākais Līvānu pilsētai būtu apakšprojekta finansu līdzekļu un senioru darba ieguldījums Līvānu novada Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas apzaļumošanā. Atbilstoši apzaļumošanas plānam par apakšprojekta līdzekļiem tika iegādātas 20 klinšrozītes, 3 ābeles, 8 kadiķi un 4 rietumu tūjas, pārējie dekoratīvie augi un stādi tika pirkti par pašvaldības līdzekļiem.

Līvānos „Labo darbu diena” notika 11. maijā. Lai stādītu kokus un košumkrūmus, pie savas atjaunotās Līvānu novada Centrālās bibliotēkas ieradās ap trīsdesmit projekta dalībnieki- seniori. Kopā ar viņiem aktīvi apzaļumošanas darbos piedalījās arī bibliotēkas personāls un Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības strādnieki. Darbus vadīja komunālā iecirkņa apzaļumotāja Valentīna Patmalniece un darbam visus iedvesmoja Veneranda Caune, apakšprojekta reģionālā koordinatore.

Seniori strādāja no sirds, ar tādu darba tempu it kā būtu pašos spēka gados. Darbs ritēja raiti un visiem darītājiem bija liels prieks, ka ir iespējams paveikt ko noderīgu savas pilsētas labā. Seniori bija lepni ar paveikto un secināja, ka viņu spēkos būtu sakopt arī vēl citas vietas pilsētā. Kā čaklākos talciniekus var minēt Ēvaldu Miltu, Jāni Dominieku un Velgu Bumburi. Pēc talkas par cienastu čaklajiem palīgiem gādāja Līvānu novada Centrālās rūpējās bibliotēkas un biedrības „Baltās mājas” darbinieces. Pasākumā noslēgumā ar dziesmām par darba tikumu, talkošanu un draisku apdziedāšanu talciniekus sveica folkloras kopa „Ceiruleits” skolotājas Annas Kārkles vadībā.

Pēc talkas visiem dalībniekiem tika dota ekskluzīva iespēja apskatīt atjaunotās bibliotēkas telpas. Seniori atzinīgi un ar interesi novērtēja uzlabojumus, kas būs paredzēti bibliotēkas lasītājiem. Pēc bibliotēkas apskates tās darbinieki un seniori vienojās, ka sadarbība tiks turpināta. Apakšprojekta dalībnieki tiks aicināti piedalīties pārnest atpakaļ uz atjaunoto bibliotēkas ēku grāmatas vai arī palīdzēs tās kārtot plauktos.

Labdarības akcija- pasākums „Labo darbu diena” noslēdzās ar senioru gandarījumu par paveikto un ar bibliotēkas darbinieku pateicību par ieguldījumu apzaļumošanas darbos. Tagad visi talkas dalībnieki gaidīs Līvānu pilsētas svētkus, kad 22. jūlijā tiks svinīgi atklāta jaunā bibliotēkas ēka. Līdz tam brīdim senioru stādītie kociņi un dekoratīvie krūmi jau būs iesakņojušies un priecēs ikvienu Līvānu pilsētas iedzīvotāju un viesi. Paldies aktīvajiem talciniekiem, lai spēks un veselība arī citiem labiem darbiem!

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

Apakšprojektu finansē Šveices konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai