Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 20.septembris 

  Biedrība “Baltā māja” turpina sniegt Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā 

Biedrība “Baltā māja” īsteno projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta laikā tiek nodrošināti bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi, notiek individuālās konsultācijas/pakalpojumi pie psihologa, fizioterapeita, logopēda, ergoterapeita, kā arī tiek nodrošināta Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem darbība, ko turpina izmantot daudzi Līvānu novada projekta dalībnieki. Visus projektā paredzētos pakalpojumus nodrošina kvalificēti speciālisti.

Projekta ietvaros notiek arī kvalitatīvas un izglītojošas nodarbības projektā iesaistīto bērnu un jauniešu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm profesionāla speciālista vadībā. Regulāri notiek supervīzijas, kas paredzētas projekta speciālistiem.

16. septembrī biedrības “Baltā māja” psihologa pakalpojums no darbībām bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem, ko vadīja sertificētā speciāliste Inita Zarkeviča. Tā ir iespēja pasākuma dalībniekiem gūt atbalstu saskarsmes jautājumos ar saviem bērniem, rast padomu audzināšanā un grūtākās situācijās.

Esam pateicīgi un priecājamies, ka darbu projektā ir uzsākusi ergoterapeite sociālas rehabilitācijas sniegšanai Rūta Medne, un oktobrī speciālistu komandai pievienosies ergoterapeite sociālas rehabilitācijas sniegšanai Kristīne Demidova.

Šobrīd projekta rehabilitācijas pasākumu kopums, speciālistu pakalpojumi/konsultācijas tiek nodrošinātas pilnībā, tāpat, līdztekus notiek arī visi pārējie plānotie projekta pasākumi.

Esam pateicīgi visiem projektā iesaistītajiem speciālistiem, bērnu un jauniešu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm un, protams, pašiem bērniem un jauniešiem, par ieguldīto laiku un spēku veselības uzlabošanas procesā, tas ir ilgtermiņa ieguldījums un vērtība. Lai gandarījums, veiksme un sekmīga arī projekta tālākā gaita.