Turpinās projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) aktivitāšu ieviešana Latvijā un Lietuvā.

Ir sācies otrais ieviešanas etaps projektam, kuru no 2010. gada 1. decembra biedrība „Baltā māja” kopā ar partneriem realizē projektu Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmā 2007.- 2013. gadam, „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), projekta līguma Nr. LLIII-135. Projekta vadošais partneris ir organizācija “Union of disabled social enterprises” (NSIS) no Klaipēdas (Lietuva) un partneris no Latvijas ir biedrība „Apmācību projekti” no Liepājas.

Septembra mēnesī Liepājā notika projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” ieviešanas pirmā posma rezultātu prezentācija. Informatīvo pasākumu organizēja projekta partneris no Liepājas- biedrība „Apmācību projekti“. Pasākumā piedalījās dažādu nozaru uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, cilvēki ar invaliditāti, un aktīvi vietējie iedzīvotāji, kuri ir ieinteresēti veicināt invalīdu integrāciju darba tirgū un palīdzēt radīt jaunas darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti.

Pasākumu atklāja projekta koordinatore Aija Saldovere, kurai ir liela pieredze jomās, kas saistītas ar nodarbinātību un invalīdu integrāciju darba tirgū. Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš savā uzrunā atzīmēja liepājnieku sasniegumus invalīdu integrācijai darba tirgū un atzinīgi novērtēja sadarbību ar biedrībām. Par līdz šim projektā paveikto Lietuvā informēja projekta vadītājs Gediminas Bartkus no Klaipēdas organizācijas „NSIS”. Šai Lietuvas organizācijai, kura ir arī projekta vadošais partneris, ir ilggadēja pieredze sociālajā uzņēmējdarbībā, īpaši tās veicināšanā.

Viena no projekta galvenajām aktivitātēm ir pētījums par personām ar invaliditāti saistībā ar darba tirgu. Pētījuma pirmā posma ietvaros tika veikta statistiskās informācijas apkopošana par cilvēkiem ar invaliditāti Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Daiva Paulauskiene, projekta koordinatore no Lietuvas, prezentēja projekta „Be-Able” pirmā posma pētījuma rezultātus Lietuvā. Pētījuma apkopojumu par situāciju Latvijā prezentēja Inguna Tomsone, projekta pētījuma pirmās daļas autore Latvijā. Tika atzīmēts, ka Latvijā informācija par invalīdiem ir sadrumstalota un nav iespējams esošo situāciju, saistībā ar invalīdu nodarbinātības jautājumiem aplūkot kopumā. Ja salīdzina esošo situāciju abās valstīs, var secināt, ka Lietuvā ir uzņēmējiem daudz labvēlīgāki apstākļi invalīdu iesaistei darba tirgū. Pateicoties valsts atbalstam attiecībā uz nodokļu politiku invalīdu nodarbinātības jautājumos un atbalstam sociālajai uzņēmējdarbībai, Lietuvā ir liels skaits sociālo uzņēmumu. No šo sociālo uzņēmumu darbiniekiem 50% ir ar invaliditāti. Iespējams, tieši pateicoties labvēlīgākiem apstākļiem, invalīdi Lietuvā ir daudz aktīvāki darba meklētāji un arī darba tirgus dalībnieki. Par to liecina arī lietuviešu augstākā aktivitāte, reģistrējoties projekta izveidotajā mājas lapā www.varamdarit.lv un www.galiudirbti.lt.

Projekta mājas lapas www.varamdarit.lv un www.galiudirbti.lt darbojas kopš jūnija mēneša un tās sastāv no divām daļām. Viena sadaļa paredzēta invalīdiem, kuri vēlas atrast darbu. Reģistrējoties portālā ir iespēja ievietot savu CV un piedāvāt savu kandidatūru potenciālajiem darba devējiem, kā arī skatīt uzņēmumu piedāvājumus. Otra sadaļa ir paredzēta uzņēmumiem savu darba piedāvājumu ievietošanai personām ar invaliditāti. Aicinām Latgales reģiona darba meklētājus ar invaliditāti un darba devējus izmantot mājas lapas piedāvātās iespējas!

Pasākuma turpinājumā savā pieredzē par invalīdu integrāciju darba tirgū dalījās Liepājas neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis. Viņš norādīja, ka, lai veicinātu invalīdu nodarbinātību Latvijā, ir nepieciešamas izmaiņas likumdošanā, īpaši attiecībā uz nodokļiem, to atlaidēm. Interesanti par amatnieku biedrības sadarbību ar invalīdiem stāstīja Tautas mākslas biedrības „Saiva” vadītāja Ira Cīrule. Savukārt NVA Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane informēja par NVA nodarbinātības veicināšanas pasākumiem nodarbinātām personām. Par savu pieredzi darbā ar invalīdiem dalījās arī projekta sadarbības partneris no biedrības „Baltā māja”. Projekta koordinatore Inguna Badune informēja par situāciju darba tirgū Latgales reģionā un par biedrības realizētajiem projektiem, kuros tiek iesaistītas personas ar invaliditāti.

Projekta pētījums par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību tiks turpināts. Tuvākajā laikā projekta ietvaros darbu uzsāks arī zvanu centrs. Zvanu centra galvenais mērķis būs, izmantot tiešos kontaktus, izplatīt informāciju darba devējiem, lai pastāstītu vairāk par iespējām nodarbināt invalīdus. Tāpat tiks iedrošināti un informēti arī cilvēki ar invaliditāti par iespējām integrēties darba tirgū.

Pasākuma noslēdzās ar diskusiju, kurā notika spraiga domu un viedokļu apmaiņa par jautājumiem, kas saistīti ar invalīdu nodarbinātības veicināšanu. Tika minēti arī vairāki labās prakses piemēri. Izskanēja viedoklis, ka ir nepieciešama lielāka atklātība, skaidrojot esošās problēmas saistībā ar nodarbinātības jautājumiem, arī subsidētajām darbavietām. Visi semināra dalībnieki atzina, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām ir drošs, atbildīgs darba resurss un, ka darba devēju motivāciju var paaugstināt tikai veicot izmaiņas valsts nodokļu politikā. Semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja seminārā gūto informāciju un vēlēja projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” ieviesējiem Latvijā un Lietuvā sekmīgi turpināt ieviest aktivitātes, lai palīdzētu invalīdiem integrēties darba tirgū.

Informācija par projekta “BE-ABLE”  atrodama biedrības mājas lapā www.baltamaja.lv sadaļā Jaunumi. Turpat darba devējiem un darba ņēmējiem ar invaliditāti ir iespējams reģistrēties mājas lapā www.varamdarit.lv. Par citu Latvijas –Lietuvas pārrobežas projektu aktivitātēm un citām starpvalstu sadarbības aktualitātēm vairāk informācijas atrodams www.latlit.eu

Informāciju sagatavoja:

Inguna Badune,

Biedrības „Baltā māja” koordinatore Pārrobežas sadarbības projektā „Be-Able”

Tālr.: 65381707; 26191652

E-pasts: inguna@baltamaja.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Pār šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Kopējais projekta budžets 154921,21 EUR