Biedrība „Baltā māja”
2017. gada 6.marts 

Biedrība „Baltā māja” uzsākusi jauna projekta ieviešanu.

  Biedrība „Baltā māja” ir uzsākusi projekta “Ja gribam, tad varam” (Projekta līguma numurs: 2017.LV/NVOF/PSA/033/01) ieviešanu. Projekts ir atbalstīts Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā „NVO fonds”. Projekta īstenošanas periods no 01/03/2017 līdz 31/10/2017.

   Projekta vispārējais mērķis ir sniegt atbalstu NVO organizētām aktivitātēm, kas veicina sabiedrības pilsoniskās līdzdalību un sekmē sociālās atbildības veicināšanu kopienās, atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības virziena “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” noteiktajiem mērķiem. Projektā ir paredzēts noorganizēt dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas sekmē iesaisti pilsoniskās līdzdalības procesos Latgales reģionā.

   Projekta ieviešanas periodā tiks noorganizēti sekojošas aktivitātes: Līvānu novada NVO līderu apmācības, interaktīvs izglītojošs pasākums starpkultūru dialoga stiprināšanai, izglītojošs pasākums cilvēkiem ar invaliditāti, Senioru dienas pasākums, NVO diena Līvānu novada nevalstiskajām organizācijām, pieci pilsonisko līdzdalību veicinoši pasākumi jauniešiem Latgales reģionā, pieredzes apmaiņas pasākums. Visu projekta ieviešanas periodu tiks nodrošināt projekta publicitāti.

 

   Projektā paredzētās aktivitātes sniegs noderīgu informāciju un zināšanas dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem. Projekta pasākumi tiks veidoti interaktīvi, to norise būs piemērota atbilstoši katras aktivitātes mērķa grupai. 

 

 Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”