Projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) ietvaros izveidota mājas lapa

Mājas lapa www.varamdarit.lv izveidota Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmas 2007.- 2013. gadam projektā „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), projekta līguma Nr. LLIII-135. Projektu no 2010. gada decembra realizē biedrība „Baltā māja” kopā ar partneriem. Projekta vadošais partneris ir organizācija “Union of disabled social enterprises” (NSIS) no Klaipēdas (Lietuva) un partneris no Latvijas ir biedrība „Apmācību projekti” no Liepājas.

 

Projekta mērķis ir projekta teritorijā (Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos) uzlabot uzņēmumu un invalīdu sadarbību darba tirgū, lai paaugstinātu nodarbināto personu skaitu iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām. Projektā plānotās aktivitātes palīdzēs un rosinās invalīdiem iesaistīties darba meklēšanas procesā.

Projekta ietvaros izveidota un ar šī gada jūnija mēnesi ir pieejama mājas lapa www.varamdarit.lv (www.galiudirbti.lt ). Jaunā tīmekļa vietne satur 2 daļas. Viena paredzēta invalīdiem, kuri vēlas atrast darbu. Reģistrējoties portālā ir iespēja ievietot savu CV un piedāvāt savu kandidatūru potenciālajiem darba devējiem, kā arī skatīt izvērstus sociālo uzņēmumu piedāvājumu. Otra daļa paredzēta uzņēmumiem, lai izvietotu savus darba piedāvājumus. Tā ir iespēja uzņēmējiem sekot līdzi portālā notiekošajām aktivitātēm, iepazīties ar potenciālajiem darbinieku pieteikumiem un veidot sadarbību, piedāvājot darbu personām ar invaliditāti.

Biedrība „Baltā māja“ jau līdz šim Latgales reģionā ir iepazīstinājusi NVO un īpaši invalīdu biedrības, to biedrus un darbiniekus ar informāciju par projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” aktivitātēm un plānotajiem pasākumiem invalīdiem. Sekmīgākai plānoto aktivitāšu sagatavošanai un padziļinātai to izpratnei, kas pilnībā atbilstoša mūsu reģiona vajadzībām, ir palīdzējušas arī regulārās tikšanās ar projekta partneriem Klaipēdā un Liepājā. Tas ir svarīgi, lai sekmīgi sagatavotu un realizētu projektā paredzēto izpētes veikšanu un zvanu centra darbību. Projekta ieviesēji Latvijā var daudz ko mācīties no partneriem Lietuvā. Mūsu kaimiņu valstī ir paveikts daudz vairāk kā Latvijā uzņēmumu un invalīdu sekmīgai sadarbībai darba tirgū. Īpaši invalīdu nodarbinātību veicina Lietuvā izveidotie sociālie uzņēmumi, kas sekmīgi strādā jau vairākus gadus. Biedrība „Baltā māja”, pateicoties līdzdalībai Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmas projektā, gūst jaunu pieredzi darbā ar invalīdiem, īpaši nodarbinātības vecināšanās jomā, tiek paredzēts jaunās ierosmes un zināšanas realizēt biedrības turpmākajā attīstībā.

Projekta ieviesēji cer, ka mājas lapa www.varamdarit.lv veicinās cilvēku ar invaliditāti lielāku integrāciju darba tirgū un darba devējiem palīdzēs ar lielāku ieinteresētību radīt jaunas darba vietas. Aicinām Latgales uzņēmējus būt atsaucīgiem, iepazīties ar mājas lapas darba piedāvājumiem un ievietot arī savus piedāvājumus. Tāpat ceram, ka biedrību darbinieki vai vienkārši aktīvi līdzcilvēki palīdzēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ievietot savu CV mājas lapā www.varamdarit.lv. Papildus informāciju par projekta “BE-ABLE” norisi atrodama biedrības mājas lapā www.baltamaja.lv. Par citu Latvijas –Lietuvas pārrobežas projektu aktivitātēm vairāk informācijas atrodams www.latlit.eu

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune
Biedrības „Baltā māja” koordinatore Pārrobežas sadarbības projektā „Be-Able”
Tālr.: 65381707; 26191652
E-pasts: inguna@baltamaja.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Pār šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.