Biedrības darbinieki guva jaunu pieredzi apmaiņas braucienā uz Berlīni.

Biedrības „Baltā māja” darbinieki no 5. līdz 8 septembrim guva jaunu pieredzi apmaiņas pasākumā Berlīnē, kas notika projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37) ietvaros. Projektam piešķirts finansējums Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

 

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās piecas biedrības darbinieces: Evita Ziemele, Elīna Jermacāne, Sarmīte Driksna, Veneranda Caune un Inguna Badune. Pieredzes apmaiņas brauciens sniedza iespēju iegūt jaunu informāciju par sabiedrisko organizāciju darbību Vācijā. Brauciena sagatavošanas darbus palīdzēja veikt organizācija „Frei-Zeit-Haus”, pateicoties tās organizatoriskajam atbalstam un sastādītajai intensīvajai vizītes programmai, dažās dienās tika apmeklēts samērā liels skaits organizāciju Berlīnē.

Apmeklēto biedrību darbības darbības sfēras bija dažādas, tas palīdzēja rast daudzpusīgu informāciju. Sniegtās informācijas pilnīgai sapratnei, Vācijas organizācijas bija nodrošinājušas tulkošanu krievu valodā, kas ļāva visiem dalībniekiem aktīvi piedalīties domu apmaiņā. Vairākas tikšanās noslēdzās ar vienošanos par turpmāku sadarbību nākotnē.

Kā pirmo mūsu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklējām organizāciju „Frei-Zeit-Haus“, kuras darbība vērsta uz daudzpusīgu aktivitāšu nodrošināšanu apkārtējiem iedzīvotājiem. Vairākas no aktivitātēm tiek organizētas ar brīvprātīgo palīdzību. Tāpat kā Līvānos, lielākā daļa no brīvprātīgajiem ir seniori. Interesantas bija nodarbības jaunajām māmiņām kopā ar mazuļiem speciālista vadībā. Arī atpūtas pasākumi Vācijā tiek atzīti par labu iespēju piesaistīt apmeklētājus. Organizācija saņem pietiekošu ikgadēju finansējumu no savas pašvaldības un tai nav nepieciešamības rakstīt projektus papildus finansējuma piesaistei.

Organizācija „Mittelhof“ veic pakalpojumu savai pašvaldībai- tās pārziņa ir 15 bērnudārzi. Bērnudārza apmeklējums ļāva saprast, cik atšķirīgas ir bērnu audzināšanas prioritātes Vācijā un Latvijā. Vācijā galvenais, kas tiek audzināts bērnos, ir pašapziņa, prasme darboties komandā, patstāvība darbos un uzskatos, pieklājība. Zināšanām tur netiek pievērsta galvenā uzmanība un tiek uzskatīts, ka nav svarīgi, vai bērns ko apgūst ātrāk vai vēlāk.

Organizācija “Paritätische Akademie” sniedz izglītības pakalpojumus, galvenokārt, sociālajiem darbiniekiem. Organizācijai ir liela pieredze, tai ir ilgstoša sadarbība ar kvalifikācijas paaugstināšanas iestādēm un universitātēm. Organizācijas vadītāja Claudia Fischer norādīja, ka ilgtspējas un finansiālās stabilitātes ziņā organizācijām nozīmīga ir līdzdalība sadarbības tīklos. Tieši sadarbības tīklu vadošās organizācijas sadarbojas ar vietējiem politiķiem un lobē visu organizācju intereses.

Interesanta bija tikšanās organizācijā „Verband für sozio-kulturelle Arbeit”, kur sarunas notika par imigantu integrēšanu un par organizācijas izveidoto finansu sistēmu „NVO banka“ dalīborganizāciju nodrošināšanu ar līdzfinansējumu, kas nepieciešamas lielāka mēroga aktivitātēm vai jaunu darbības virzienu uzsākšanai.

Visas pieredzes braucienā gūtās atziņas ļauj cerēt, ka arī Latvijā, tāpat kā citās ES valstīs tuvākajā nākotnē tiks veidota atbalsta sistēma NVO. Pašreiz biedrībām Latvijā nepārtraukti ir jādomā par nākošā un atkal nākošā projektu finansējuma piesaisti, lai tiktu kaut vai daļēji nodrošināta biedrības ikdienas darbība.

Visa pieredzes apmaiņas braucienā gūtā informācija noderēs biedrības „Baltā māja“ turpmākai attīstībai. Gūtās ierosmes Vācijā noderēs turpmāko projekta aktivitāšu sagatavošanā, īpaši NVO padomes izveidē un sadarbības veicināšanā ar Līvānu novada pašvaldību.

Informāciju sagatavoja
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”. 93% no projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.