Projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros notika diskusija- apaļais galds “Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība”

 Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr.1DP/ 1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kuram finansējumu piešķīris Eiropas Sociālai fonds 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” organizēja diskusiju- apaļo galdu “Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība”.

 

Diskusija- apaļais galds, kura tēma bija “Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība”, tā notika Līvānos, 2011.gada 23. martā Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra telpās. Diskusijā piedalījās 33 dalībnieki, kas pārstāvēja Līvānu novada pašvaldību un tās iestādes un vietējās NVO un uzņēmējus. Diskusijā piedalījās Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, izpilddirektors Uldis Skerivers, Sociālā dienesta vadītāja Arnita Briška, deputāts Juris Kirilovs un citi. Diskusiju vadīja NVO eksperte Ausma Pastore, kurai ir liela pieredze diskusiju vadīšanā valsts mērogā.

Diskusijas ievadā projekta vadītāja Inguna Badune informē eja diskusijas dalībniekus par ESF projektu, kura ietvaros tiek rīkots pasākums. Diskusijas pirmajā daļā tika apzinātas problēmas, kuras Līvānu novadā ir aktuālas sociālajā jomā. Lai problēmas tiktu precizētas, dalībnieki detalizētāk analizēja esošās problēmas savās nozarēs. Vairāki no dalībniekiem atzina, ka ir nepietiekoša informācija par palīdzības veidiem un iespējām dažādām iedzīvotāju grupām. Ne visi zina kādus pakalpojumus nodrošina Līvānu slimnīca. Diskusijas turpinājumā tika meklēti risinājumi kā mazināt esošās problēmas Līvānu novadā sociālajā sfērā. Lielākās daļas dalībnieku ieteikums bija Līvānu novadā meklēt iespējas, lai būtu iespēja saņemt visus dažādu veidu piedāvāto palīdzību vienkopus, vienā vietā.

Plašāka informācija par diskusijas norisi būs pieejama Līvānu novada informatīvā izdevuma „Līvānu novada vēstis” aprīļa numurā.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

93% no projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.