Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 29. februāris

Februārī noslēdzies biedrības “Baltā māja” realizētais projekts „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā”

   29. februārī noslēdzās projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050). Projektu atbalstīja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

   Projekta mērķis bija sekmēt mazākumtautību iedzīvotāju un mazākumtautību NVO iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un iesaistīšanos pilsoniskās līdzdalības procesos –tika stiprināta pilsoniskā sabiedrība Latvijā un atbalstīta nevalstisko organizāciju darbība vairākās jomās – demokrātijā un līdzdalības demokrātijā, tāpat arī cilvēktiesībās, tai skaitā etnisko, reliģisko, lingvistisko, seksuālo minoritāšu tiesībās, sekmēta laba pārvaldība un atklātība, rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana. Minama arī dzimumu līdztiesības rosināšana un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana, tāpat arī vide un ilgtspējīga attīstība. Projekts tika īstenots laika periodā 2014. gada 1. novembra līdz 2016. gada 29. februārim. 16 projekta darbības mēneši iekļāva 2 Latvijas reģionus – Latgali un Zemgali. Projekta ietvaros šinī periodā notika izglītojoši pasākumi mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem, starpkultūru komunikācijas interaktīvi pasākumi, kapacitātes stiprināšanas pasākumi mazākumtautību NVO, informācijas un publicitātes pasākumi, kā arī kvalitatīvu, kā arī izstrādāti saistoši informatīvie materiāli. Projekta partneri bija biedrība „Uzori” (Līvāni), baltkrievu kultūras un izglītības biedrība „Uzdim” (Daugavpils), Rēzeknes pilsētas biedrība Teātris – studija „Joriks” (Rēzekne) un ukraiņu kultūrizglītojošās biedrība „Javir” (Jēkabpils).

   Daudzie izglītojoši pasākumi projekta laikā ir sekmējuši zināšanu paaugstināšanos un izpratnes pilnveidošanos, kas virzījuši uz Latvijas pilsonības iegūšanu mazākumtautību pārstāvjiem, tāpat uzlabojusies starpkultūru komunikācija; interaktīvie pasākumi sekmējuši starpkultūru dialogu, arī veicinājuši iesaistīšanos mazākumtautību biedrībās, ievērojami popularizējuši brīvprātīgo darbu. Projekta pasākumu īstenošanas gaitā ir paaugstināta 4 mazākumtautību NVO kapacitāte un veicināta draudzīga un ilglaicīga sadarbība starp projekta dalīborganizācijām, kas vēlreiz tika apliecināts gan 20. februārī, gan 24. februārī, kad Rēzeknē un Jēkabpilī notika informācijas pasākumi par projekta sasniegtajiem rezultātiem un prezentēts informatīvais izdevums „Es Latvijai”. Plašie informācijas un publicitātes pasākumi – publikācijas reģionālajos laikrakstos, informatīvie sludinājumi, preses relīzes, projekta baneris, informatīvs kalendārs/projekta dalīborganizāciju katalogs, kā arī informatīvās atklātnes mazākumtautību NVO un daudzi citi pasākumi un aktivitātes nodrošinājuši projekta atpazīstamību Latvijā.

   Projekts nenovērtējami ir bagātinājis dalīborganizāciju pieredzi, radījis rezonansi sabiedrībā, ieguldījis kvalitatīvas un praktiskas zināšanas, mērķtiecību, uzņēmību turpmākajam NVO izaugsmes ceļam, devis iespēju un drosmi risinājumu, izaicinājumu apguvei un īstenošanai, paaugstinājis latviešu valodas zināšanu pakāpi, latviešu kultūras apguvi un izpratni un integrāciju, pavēris ceļu jauniem, kopīgiem projektiem nākotnē, izstrādājot atbalstāmas, vērienīgas idejas un vērtību izpratni, toleranci un projekta sniegtos ieguvumus sabiedrībai. Projekta vislielākā vērtība ir cilvēks, kopība, sadarbība, pieņemšana. Vienbalsīgi tika atzīts, ka projekts ir sasniedzis savus izvirzītos mērķus, palīdzējis ieraudzīt integrācijas vērtību un devumu sabiedrībai un indivīdam. Uz turpmāku, tikpat sekmīgu integrāciju, projektiem, drosmi, gandarījumu sadarboties un kopīgu mērķu īstenošanu aicina biedrība „Baltā māja”!

 

 

 

 Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv  www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.