Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 12. decembrī

 

  

 

 

Biedrība uzsāk ieviest projektu trešo valstu pilsoņu integrācijas veicināšanai Latgales reģionā.

 

Biedrība „Baltā māja” šī gada 5. decembrī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizāciju. Šis projekts turpinās biedrības trīs jau iepriekš biedrības ieviesto Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos uzsāktās darbības integrācijas veicināšanai. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

 

 

 

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji projektā paredzētājās apmācībās un pasākumos gūs zināšanas un informāciju, kas tiem palīdzēs veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā. Projekta ieviešanas periods ilgs līdz 2015. gada 30. jūnijam  un tā aktivitātes notiks Rēzeknē, Daugavpilī un Līvānos, kā arī vairākās citās pilsētās un pagastos Latgales pierobežā.Projekta norišu ieviešanā iesaistīsies vietējās NVO un brīvprātīgie.

 

Atbilstoši Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas mērķiem un fonda noteiktajai aktivitātei1.”a” – „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss notiks Rēzeknē un Daugavpilī. Apmācības tiks  uzsāktas janvāra mēnesī.

 

Projekta ietvaros notiks sekojošas aktivitātes:

1)      Latviešu valodas apmācības (120 akadēmisko stundu programma)

2)      Integrācijas kurss (120 akadēmisko stundu programma)

3)      Kultūras pasākumu un pašvaldības iestāžu apmeklējumi projekta dalībniekiem.

4)      Sadarbību ar vietējo sabiedrību veicinoši pasākumi.

5)      Informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO

6)      Izglītojoši pasākumi skolēniem (izglītības iestādēs ar mazākumtautību programmu apmācību)

7)      Projekta noslēguma pasākums.

 

Visu projekta ieviešanas periodu tiks nodrošināta publicitāte, informācija par projekta pasākumiem tiks sniegta masu medijiem un būs pieejama biedrības „Baltā māja” mājaslapā www.baltamaja.lv

Projekta publicitāti veicinošie pasākumi sekmēs sabiedrības izpratnes paaugstināšanos par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas mērķiem.

 

Projekta tiešā mērķa grupa ir Trešo valstu pilsoņi, kuri pēdējo 5 gadu laikā ieradušies Latvijā un uzturas tās teritorijā likumīgi. Mērķa grupā ietilpt arī personas, kas LR atzītas par bezvalstniekiem saskaņā ar Bezvalstnieku likumu. 15% apmērā kā projekta tiešie dalībnieki ir paredzēti arī  Trešo valstu pilsoņi, kas LR likumīgi uzturas vairāk nekā 5 gadus – Latvijas nepilsoņi.

 

Aicinām projekta tiešās mērķa grupas pārstāvjus pieteikties uz apmācībām. Papildus informāciju par iespējām iesaistīties projekta dalībniekiem sniegs vietējie projekta koordinatori: Rēzeknē – Svetlana Semeņaka, tālr. 26492902; Daugavpilī – Annite Petkune, tālr. 26842278.

 

Projekta ieviesēji cer, ka projektā gūtās zināšanas un aktīva līdzdalība tā aktivitātēs sekmēs projekta mērķa grupas dalībnieku zināšanas, kas palīdzēs labāk iekļauties vietējā sabiedrībā un nevalstiskajās organizācijās. Projekta pasākumi veicinās NVO pārstāvju un vietējās sabiedrības informētību. Projekta realizācija tiešā veidā sekmēs Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

 

Papildus informāciju:

Biedrība „Baltā māja”

Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni

Tālrunis: 65381707; 25903920

 

Informācija sagatavota un ievietota 12/12/2014

 

 

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

 

 

 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA