Biedrība „Baltā māja”
2017. gada 29.janvāris

Biedrība „Baltā māja” uzsāk jauna projekta ieviešanu.

Biedrība uzsāk 2018. gadu ar labu ziņu- atbalstu ir guvis Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā „NVO fonds” iesniegtais organizācijas projekts. Janvāra mēnesī biedrība „Baltā māja” ir uzsākusi „NVO fonda” atbalstītā projekta “Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja” – pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionā.” (Projekta līguma numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/016/16) ieviešanu. Projekta īstenošanas periods no 01/01/2018 līdz 31/10/2018.

Projekta vispārējais mērķis ir sniegt atbalstu NVO organizētām aktivitātēm, kas veicina iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības virziena “NVO darbības stiprināšana” noteiktajiem mērķiem. Projekta mērķis tiks sasniegts noorganizējot dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas sekmē pilsonisko līdzdalību un iesaisti nevalstisko organizāciju darbā Latgales reģionā.

Projektā paredzētie uzdevumi:

  1. Noorganizēt Līvānu novada NVO līderu apmācības ( divas dienas)
  2. Noorganizēt izglītojošus pasākumus “Ieklausies, padomā un rīkojies” (7 pasākumi).
  3. Noorganizēt pilsonisko līdzdalību un sabiedrības integrāciju veicinošus pasākumus Latgales reģiona mazākumtautību NVO (5 pasākumi Latgales reģionā).
  4. Noorganizēt izglītojošu pieredzes apmaiņas pasākumu “Labdien, Zemgale” (divas dienas).
  5. Noorganizēt projekta noslēguma pasākumu/ diskusiju.
  6. Nodrošināt projekta publicitāti.

Projekta aktivitāšu dalībnieki būs Līvānu novada NVO aktīvisti, Latgales reģiona mazākumtautību NVO pārstāvji un Zemgales reģiona NVO pārstāvji. Nozīmīgu atbalstu projekta aktivitāšu ieviešanā sniegs biedrības “Baltā māja” brīvprātīgie darbinieki.

 

Visas projekta plānotās aktivitātes un to rezultāti sniegs ieguldījumu atbilstoši NVO fonda noteiktajiem mērķiem. Projektā plānotās aktivitātes stiprinās pilsonisko līdzdalību un sabiedrības iesaisti nevalstisko organizāciju darbā. Projekts veicinās sabiedrības pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgā darba un labdarības iniciatīvu veicināšanu. Motivēs iedzīvotājus piedalīties sabiedrībai nozīmīgos, kopīgos pasākumos, vairos sociālo atbildību un uzlabos sadarbību kopienās, uzlabos mazākumtautību NVO zināšanas par Latviju, sagaidot Latvijas simtgadi. Projekta mērķis un uzdevumi atbilst Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.-2018.gadam, kur noteikti NVO sektoram izvirzītie uzdevumi: veicināt iedzīvotāju individuālo atbildību par valsts attīstību, iesaistot aktivitātēs vietējos iedzīvotājus, sekmēt pilsonisko līdzdalību; padziļināt nacionālo un pilsonisko identitāti un izpratni par Latvijas sabiedrības vērtībām; sekmēt biedrību institucionālā kapacitāti; mazināt divkopienu sabiedrības pazīmes; parādīt piemēru kopīgu Latvijas iedzīvotāju vērtību nozīmei. Biedrība cer, ka projektā paredzētās aktivitātes sniegs noderīgu informāciju un zināšanas dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem. Projekta pasākumi tiks veidoti interaktīvi, to norise būs piemērota atbilstoši katras aktivitātes mērķa grupai.

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”