Biedrība „Baltā māja” uzsāk Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” atbalstīta projekta ieviešanu.

Jūlija mēneša sākumā biedrība uzsākusi projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešanu. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds”apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”. Projekta īstenošanas periods ir 30 mēneši; no 08/07/2013 līdz 31/12/2015. Projekta īstenošanas īstenošanas reģions: Latgale.

 Biedrības „Baltā māja” projekta darbības programmas mērķis ir stiprināt biedrības „Baltā māja” darbības ilgtspēju un kapacitāti, lai atbilstoši EEZ finanšu instrumenta 2009.- 2014. gada programmas „NVO fonds” noteiktajam, lai sekmētu līdzdalības demokrātijas procesus Latgales reģionā. Projekta laikā tiks ieviesti sekojoši biedrības „Baltā māja” darbības programmas pasākumi:

 • 1. Nodrošināta kvalitatīva sociālo pakalpojumu sniegšana un attīstība, ievērojot labas pārvaldības principus un veicinot biedrības sniegto pakalpojumu ekonomisko un sociālo ilgtspēju.
 • 2. Nodrošināta regulāru biedrības aktivitāšu, kas sekmē aktīvu pilsoniskumu, līdzdalību un pašizglītošanos un brīvprātīgā darba popularizēšanu, ieviešana.
 • 3. Attīstīta Līvānu novada NVO un interešu grupu sadarbība ar mērķi sekmēt nevalstisko organizāciju līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos.
 • 4. Nodrošināta biedrības līdzdalība sadarbības veicināšanas pasākumos ar Latgales lauku NVO un senioru sadarbības tīkla „Dzīvotprieks” dalīborganizācijās.
 • 5. Ieviesti biedrības „Baltā māja” kapacitātes stiprināšanas pasākumi ar mērķi sekmēt administratīvās kapacitātes paaugstināšanos un organizācijas ekonomisko un sociālo ilgtspēju.
 • 6. Noorganizēti projekta informācijas un publicitātes pasākumi ar mērķi sniegt informāciju par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem Latgales reģiona pašvaldību un NVO pārstāvjiem.
 • 7. Ieviesti pasākumi papildus finansējuma piesaistes nodrošināšanai organizācijas ilglaicīgas darbības sekmēšanai.
 • 8. Telpu remonta un pielāgošanas veikšana biedrības Dienas aprūpes centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem darbības uzlabošanai.

Projekta īstenošanas vietas: 1) Biedrība „Baltā māja”, adrese: Stacijas 2, Līvāni, Līvānu novads, LV5316; 2) Biedrības „Baltā māja” struktūrvienība „Dienas aprūpes centrs”, adrese: Zaļā iela 10-16, Līvāni, Līvānu novads, LV5316. Projekta finansējuma avoti:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 41 900, 02 LVL ( 95% EEZ instruments un 5% Latvijas valsts budžets

Programmas līdzfinansējums: 37 710,02 LVL (90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)
Līdzfinansējuma saņēmēja finansējums: 4 190,00 LVL

Biedrības „Baltā māja” 2013. gada darba plāna ietvaros tiks ieviestas aktivitātes: 
 • 1. Pakalpojumi un pasākumi sociālajā jomā. Nodrošināta darbība Dienas aprūpes centram personām ar garīgās attīstības traucējumiem, sociālās aprūpes mājās birojam, sociālo pakalpojumu centram, tehnisko palīglīdzekļu centram, invalīdu lietu padomei.
 • 2. Biedrības aktivitātes aktīva pilsoniskuma, līdzdalības un pašizglītošanās veicināšanai un brīvprātīgā darba popularizēšana. Nodrošināta interešu grupu un klubu darbība.
 • 3. Līvānu novada NVO un interešu grupu sadarbības un līdzdalības veicināšanas pasākumi. Nodrošināti informatīvi pasākumi Līvānu novada NVO un konsultāciju sniegšana par NVO jautājumiem.
 • 4. Sadarbības veicināšanas pasākumi ar senioru sadarbības tīkla „Dzīvotprieks” dalīborganizācijām.
 • 5. Biedrības „Baltā māja” kapacitātes stiprināšanas pasākumi. Biedrības darbinieku, biedru un brīvprātīgo apmācības un līdzdalība pasākumos. Informatīvas atkātnes un informatīva kalendāra 2014. gadam izveide un izplatīšana. Pieredzes apmaiņas pasākums pie Valmieras novada NVO.
 • 6. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi. Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu. Projekta sadaļas biedrības mājas lapā www.baltamaja.lv izveide un regulāra aktivizēšana.
 • 7. Pasākumi papildus finanējuma piesaistei organizācijas darbības nodrošināšanai.
 • 8. PVC logu nomaiņa Dienas aprūpes centram.
 • 9. Projekta vadība.

Aicinām aktīvos līvāniešus un NVO pārstāvjus piedalīties informācijas pasākumā par projekta uzsākšanu 3. septembrī plkst.10.30 ( Stacijas ielā 2, Līvānos). Uzzināsiet vairāk par mūsu projektu un noderīgu informāciju par NVO sektora aktualitātēm Latvijā kopumā sniegs Rasma Pīpiķe, biedrības „Latvijas Pilsoniskā Alianse” direktore.

Informāciju sagatavoja
Inguna Badune,
projekta koordinatore

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv  www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.