Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 13.novembris 

Biedrība “Baltā māja” sniedz Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā 

Biedrība “Baltā māja” īsteno projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem notiek individuālās konsultācijas/pakalpojumi pie psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita, kā arī pie logopēda, tiek nodrošināti atbilstoši sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi, arī Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem darbība, ko veiksmīgi izmanto Līvānu novada projekta dalībnieki. Ikvienu no projektā paredzētajiem pakalpojumiem nodrošina kvalificēti speciālisti.

Projekta ietvaros notiek izglītojošas nodarbības projektā iesaistīto bērnu un jauniešu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm profesionāla speciālista vadībā, ko par vērtīgām atzīst to dalībnieki. Notiek arī projekta speciālistiem adresētās supervīzijas, kas sniedz papildus motivējošas idejas un palīdz apzināties efektīvāko atbalsta veidu un pieeju.

16. septembrī, 14. oktobrī un 11. novembrī biedrībā “Baltā māja” notika psihologa pakalpojums bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem, ko vadīja sertificētā speciāliste Inita Zarkeviča. Tā arī šajās reizēs bija iespēja pasākuma dalībniekiem gūt atbalstu psiholoģiskajos, ikdienas saskarsmes jautājumos ar bērniem, rast padomu audzināšanā un motivāciju tālākā darbā ar savām atvasēm.

Esam gandarīti, ka darbu oktobrī projektā ir uzsākusi ergoterapeite sociālas rehabilitācijas sniegšanai Kristīne Demidova, kas ar savu iniciatīvu un entuziasmu ir profesionāla kolēģe un projekta speciāliste, tāpat kā visi projekta speciālisti.

Projekta rehabilitācijas pasākumu kopums, speciālistu pakalpojumi/konsultācijas tiek nodrošinātas projekta ieviešanas grafikā paredzētajam.

Esam pateicīgi projektā iesaistītajiem speciālistiem, bērnu un jauniešu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm un, protams, pašiem bērniem un jauniešiem, par veltīto laiku un spēku veselības atjaunošanas procesā, tas ir ilgtermiņa ieguldījums un vērtība. Lai gandarījums un izdošanās arī projekta tālākā gaitā.