Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 16.decembris 

 Veiksmīgi aizvadīts 2019. gads biedrībā “Baltā māja” īstenojot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā

Biedrība “Baltā māja” veiksmīgi īsteno projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Sekmīgi biedrībā “Baltā māja” aizvadīts projekta ieviešanas periods 2019. gadā, tā ietvaros projekta gaitā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem notika individuālās konsultācijas un pakalpojumi pie kvalificētiem speciālistiem – fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa, logopēda. Tāpat arī regulāri tika nodrošināti sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi Dienas aprūpes centrā. Visi pasākumi notika saskaņā ar projektā plānoto. Atzīstama nozīme ir projektā piesaistīto speciālistu kompetencei un ieinteresētībai, kas nodrošina raitu projekta gaitu un tā mērķu īstenošanas ilgtermiņa nozīmi. Projekta speciālistu un vadības veiksmīgā sadarbība veicina arī projekta atpazīstamību un uzmanības vēršanu uz šāda veida pasākumiem un cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts. Esam gandarīti un pateicīgi projektā iesaistītajiem speciālistiem, bērnu un jauniešu vecākiem, ikvienam no aizbildņiem un audžuģimenēm, bērniem un jauniešiem. Projekta ieviešanu atbilstoši līgumā nosacītajām prasībām palīdz nodrošināt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras speciālistu ieteikumi un konsultācijas. Biedrība “Baltā māja” pateicas un cer, ka ieguldītais laiks kalpos kā ilgtermiņa ieguldījums un paliekoša vērtība projekta dalībnieku veselības atjaunošanas procesā. Darbs turpinās! Aicinām visus projekta dalībniekus līdzdarboties tikpat centīgi, precīzi norādītajā laikā apmeklējot individuālās konsultācijas, pakalpojumus un citas paredzētās aktivitātes. Projekta pasākumi tā dalībniekiem noritēs līdz 2020. gada maija mēneša beigām. Lai mums visiem priecīgi Ziemassvētki un veselīgs 2020. gads!