Projekts ”Biedrības ”Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai.

Biedrība “Baltā māja” 2020. gada novembrī uzsākusi projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr. AIF/2020/SDK/01).

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ilgums ir no 2020. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. oktobrim un tā budžets ir 52 333,37 EUR. Kopā projekta aktivitātēs piedalīsies 350 personas un 23 NVO.

Projekta aktivitātes:

1) Izglītojoši pasākumi “Demokrātijas sargi” (6 pasākumi)

2) Informatīvi pasākumi/diskusijas “Mans spēkavots- Līvāni” (4 pasākumi)

3) Sabiedrības integrāciju veicinoša nometne Latgales reģiona NVO ( 2 pasākumi)

4) Kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”

5) Informatīvi interaktīvi pasākumi “Jaunietis jaunietim” (6 pasākumi)

6) Izglītojošs pieredzes apmaiņas pasākums “Aktīvās NVO novados pie Daugavas”

7) Biedrības “Baltā māja” stratēģijas 2021- 2023 izstrāde

8) Dalība “Reģionāla un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīklos

9) Informatīvi, sadarbību veicinoši pasākumi pie Latgales reģiona NVO ( 3 pasākumi).

Projekta realizācija sniegs ieguldījumu programmas “Demokrātijas kultūra” rezultātu sasniegšanā, veicinot tādu iedzīvotāju īpatsvara, kuri iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs un, kuri tic personiskajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus, pieaugumu.

Projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.