Biedrība „Baltā māja”
2017. gada 19.aprīlis

NVO aktīvisti guvuši jaunas atziņas un zināšanas biedrības „Baltā māja” rīkotajās apmācībās

Biedrība „Baltā māja” ievieš projektu “Ja gribam, tad varam” (Projekta līguma numurs: 2017.LV/NVOF/PSA/033/01). Projekts ir atbalstīts Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā „NVO fonds”. Projekta vispārējais mērķis ir sniegt atbalstu NVO organizētām aktivitātēm, kas veicina sabiedrības pilsoniskās līdzdalību un sekmē sociālās atbildības veicināšanu kopienās, atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības virziena “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” noteiktajiem mērķiem.

 Aprīļa mēnesī ir notikušas apmācības Līvānu novada NVO līderiem. Apmācības notika 3. un 10. aprīlī, tās vadīja Vita Brakovska no biedrības “Zinis”. Apmācību mērķis bija, izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt Līvānu novada pilsoniski aktīvos iedzīvotājus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus radošu risinājumu izstrādei organizāciju darbības dažādošanai. Notika darbs grupās, kurās veicot uzdevumus tika stiprināta māka sadarboties kopēju mērķu sasniegšanai.

Apmācību vadītāja Vita Brakovska sniedza daudzus, jo daudzus labās prakses piemērus no dažādām jomām, kas spilgti apstiprināja netradicionālu un inovatīvu darbību nepieciešamību mūsdienās. Apmācību laikā dalībnieki strādāja pie konkrētu pasākumu sagatavošanas, tika apskatīta to līdzšinējā, tradicionālā norise. Tad tika analizētas mērķu grupas vajadzības un vēlmes, tam sekoja kopīgi rasti risinājumi kopīgu pasākumu ieviešanai nākotnē. Divas apmācību dienas pagāja spraigi domāšanā, jaunu zināšanu apgūšanā, ieklausoties un labāk izprotot vienam otru un savus līdzcilvēkus.

Nākošā tuvākā projekta aktivitāte būs interaktīvi izglītojoši pasākumi jauniešiem Latgales reģiona skolās. Aktivitātes mērķis ir veicināt Latgales reģiona lauku skolu jauniešu no 13 līdz 16 gadiem informētību un izpratni par brīvprātīgo darbu, tā nozīmi sabiedrības pilsoniskās līdzdalības veicināšanā. Notiks pieci pasākumi, kuros tiks sniegta informācija, kas palīdzēs jauniešiem izprast Latvijas valsts politiskos procesus, katra indivīda atbildību un pienākumus pret valsti. Tiks aktualizētas skolēnu zināšanas par Latvija valsti, īpaši Latvijas simtgadi sagaidot.

 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”