Biedrības “Baltā māja” 2022. gada oktobra mēnesī uzsāktā projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/22/A/007) ieviešana noslēgsies 2023. gada 29. decembrī.

Projekta mērķis bija palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas.

Projekta mērķis ir izpildīts pilnā apjomā un projekta dalībnieki- 27 bērni ar funkcionāliem traucējumiem no Līvānu novada, ir saņēmuši visus projektā plānotos sev atbilstošos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Visiem projektā iesaistītajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem bija nodrošināta arī iespēja apmeklēt Dienas aprūpes centru, kur trīs reizes nedēļā pēcpusdienās projekta dalībniekiem speciālā pedagoga vadībā, ar aprūpētāja atbalstu varēja piedalīties radošajās nodarbībās, apgūt sociālās prasmes, spēlēt galda spēles.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – izglītojošās nodarbības, tika nodrošinātas arī projekta dalībnieku vecākiem vai aizbildņiem. Projekta ietvaros notika arī 2 supervīzijas projekta ieviešanas speciālistiem un sociālā darbiniece Ilze Ancāne apmeklēja 3 apmācību seminārus kvalifikācijas paaugstināšanai.

Projektā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošināja logopēds, psihologs, ergoterapeits, mūzikas terapeits, mākslas terapeits un fizioterapeits. Daļa no bērniem ar funkcionāliem traucējumiem piedalījās arī silto smilšu nodarbībās un dabas vides estētikas nodarbībās, kuras nodrošināja biedrība “Puķuzirnis” Preiļos.

Kopā projektā tika veiktas 1140 individuālās konsultācijas, vidēji katram bērnam 40-50 konsultācijas (katras ilgums 45 minūtes). Visi projektā piesaistītie speciālisti savus pienākumus veica ar augstu kvalitāti atbilstoši projekta noteiktajām prasībām. Visi sadarbojās ar projekta vadības grupu, ar sociālo darbinieku, ar bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.

Gan projekta dalībnieki – bērni ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, gan viņu likumiskie pārstāvji ir atzinīgi novērtējuši visus speciālistus, kuri veikuši individuālas konsultācijas viņu bērniem. Īpaši novērtēta ir iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savā dzīves vietā- Līvānu novadā. Projekta ieviešana noritēja atbilstoši projektā noteiktajām prasībām. Sadarbība ar projekta pārraugu CFLA bija atbalstoša un korekta.

Līdzdalība projektā sekmēja biedrības darbinieku pieredzi un veicināja organizācijas kapacitātes paaugstināšanos. Biedrība iespēju robežās turpinās sociālo rehabilitācijas pasākumu attīstīšanu.

Inguna Badune,

projekta vadītāja