Biedrība “Baltā māja” 2020. gada novembrī uzsāka projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums Nr.AIF/2020/SDK/01) īstenošanu. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.- 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Projekta ilgums ir no 2020. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. oktobrim un tā budžets ir 52 333,37 EUR. Kopā projekta aktivitātēs piedalīsies 350 personas un 23 NVO. Projekta realizācija sniegs ieguldījumu programmas “Demokrātijas kultūra” kopējo rezultātu sasniegšanā, veicinot tādu iedzīvotāju īpatsvara, kuri iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs un, kuri tic personiskajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus, pieaugumu.

Neskatoties uz ierobežojumiem, kuri noteikti sakarā ar COVID19 izplatības ierobežošanu, tiešsaistē jau ir noticis projekta atklāšanas pasākums Projekta atklāšanas pasākumā, kas notika februāra mēneša sākumā, informāciju par projekta aktivitātēm sniedza projekta vadītāja Inguna Badune. Pateicoties ZOOM vides iespējām, daļa no pasākuma dalībniekiem bija tādi, kuriem par biedrības “Baltā māja” līdzšinējo darbību nebija priekštata, tāpēc ievadā tika sniegts ieskats par mūsu organizācijas līdz šim paveikto. Sekoja informācija arī par Aktīvo iedzīvotāju fondu (AIF), kuru Latvijā administrē NVO apvienība. AIF dažādas programmas sniedz atbalstu projektiem, kuriem to darbības vietu valstīs ir jāveicina pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja un kapacitāte, jāstiprina pilsoniskās sabiedrības loma līdzdalības, aktīvas pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību ievērošanas procesos. 

Tālāk sekoja informācija par projektā paredzētajām aktivitātēm, par iespējām pieteikties par to dalībniekiem, par projekta partneri un projekta sasniedzamajiem radītājiem. Tika sniegtas atbildes uz dalībnieku jautājumiem un visi tika aicināti sekot projekta aktivitāšu norišu grafikam un būt aktīviem to dalībniekiem.

Pateicoties projektā noteiktajam, šī mēneša nogalē mūsu organizācijas mājas lapā www.baltamaja.lv tiks izveidota atsevišķa sadaļa “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, kurā tiks publicēta visa ar projekta “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” ieviešanu saistītā informācija. Aicinām iepazīties ar informāciju par biedrības “Baltā māja” darbību ne tikai mūsu mājas lapā, bet arī par organizācijas jaunumiem Facebook profilā.

Tuvākajā laikā notiks nākošās projekta aktivitātes- izglītojoši pasākumi no cikla “Demokrātijas sargi”. Nākošais pasākums tiek plānots 18. februārī. Aicinām sekot informācijai un būt mūsu projekta dalībniekiem!

Šī publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild projekta Nr.AIF/2020/SDK/01 īstenotājs biedrība “Baltā māja”.