Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 31. jūlijs

Jūlijā projekta darba grupa dodas pieredzes apmaiņā uz Liepāju

Turpinās projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Šī gada jūlija sākumā, 2. un 3. jūlijā projekta darba grupa kopā ar projekta aktīvistiem no biedrības „Uzori” (Līvāni), baltkrievu kultūras un izglītības biedrības „Uzdim” (Daugavpils), Rēzeknes pilsētas biedrības Teātri ‑ studiju „Joriks” (Rēzekne) un ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības „Javir” (Jēkabpils), kopā 25 personas devās uz Latvijas vēju pilsētu Liepāju ar mērķi gūt pieredzes apmaiņu un bagātināšanu, veicināt sadarbību, kā arī apgūt labās prakses piemērus. Daudziem šī bija pirmā tikšanās ar mūzikas, iedvesmas, labo darbu un gleznaino saulrietu pilsētu un tādēļ vēl jo vairāk sajūsmas un prieka, vērojot dabu, pilsētas harmoniju un arī tiekoties ar daudzajiem biedrību pārstāvjiem, draugiem Liepājā.

Gan 2. gan 3. jūlijā notika vairākas tikšanās – ar biedrības talantīgajiem pārstāvjiem no „Vācu kultūras centra” un tā vadītāju Ilgu Vitāli, kas visiem sniedza brīnišķīgu vācu mūzikas koncertu, kā laikā ikviens no klausītājiem neviļus, kaut domās, redzes gleznās un sajūtas nokļuva kādā no Vācijas omulīgajām pilsētiņām Reinas upes krastos. Bet ne tikai, direktore stāstīja par savas biedrības pieredzi un daudzajām aktivitātēm, projektiem. Tāpat dalībnieki smēlās pieredzi un iepazina darba ikdienu Liepājas pašvaldības aģentūrā „Nodarbinātības projekti” un biedrībā „Vienība” – palīdzības mājā, kur par padarīto un turpmākajām īstenojamajām idejām ciemiņiem dedzīgi stāstīja aģentūras direktors Zigmunds Cīrulis. Tikpat daudz emociju un atziņu radīja tikšanās ar Liepājas krievu kopienas pārstāvjiem, direktoru Valeriju Kravcovu, kā arī ar Liepājas ukraiņu, baltkrievu biedrības pārstāvjiem un vēl daudziem jo daudziem citiem Liepājas aktīvo biedrību locekļiem un ideju nesējiem. Šīs abas dienas tika jēgpilni piepildītas ar līdzīgi domājošo, atvērto un nerimtīgi radošo, Liepājai ar sirdi piederīgo cilvēku pieredzes stāstiem, jau paveikto darbu, īstenoto mērķu apskati, ļāva iepazīt mazākumtautību cilvēku dzīvi Liepājā.

Jā, patiesi, tikšanās, sarunas un dalīšanās praktiskajā pieredzē ļāva apjaust mazākumtautību pārstāvju paveikto Liepājas pusē, arī Karostā, kā arī deva iespēju darba grupas līderiem pastāstīt par savām organizācijām, labajiem prakses piemēriem un turpmākajiem plāniem un iecerēm. Kā stāstīja darba grupas pārstāvji, šādi pieredzes apmaiņas braucieni patiesi ir bagātinoši un atbalstoši darbam un projektu ideju attīstīšanai, jo satiekoties ar līdzīgu ideju iedvesmotām organizācijām, biedrībām rodas arvien jauni impulsi un atziņas par kopīga, vienota darba ražīgumu un iespējām veiksmīgi tapt īstenotiem vēl lielākiem projektiem, neapstājoties pie sasniegtā.

Tā šais divās dienās darba grupa un projekta aktīvisti iepazina vairākas biedrības, dažādu NVO organizāciju darbu un tikās ar ideju bagātiem ļaudīm, kas savas pilsētas iedzīvotājiem, gan latviešiem, gan mazākumtautību pārstāvjiem, nešķirojot tos pēc valodu atšķirības, vēstures vai sociālās piederības, dāvā iespējas attīstībai, kultūras un tradīciju saglabāšanai, izglītībai. Projekta aktīvisti pēc 2 nerimtīga darba dienām un iepazīstot biedrību darbu un mazākumtautību iedzīvotāju ikdienu gandarīti atzina, ka iegūti jauni draugi, nodibināti draudzīgi kontakti sadarbībai, kā arī uzsvēra to, ka liepājnieki ir atvērti, draudzīgi, zinoši savas pilsētas un Latvijas vēsturē un kultūrā.

Liepājnieki ik reizi, arī šajās jūlija dienās apliecināja savu pretimnākšanu, viesmīlību un laipnību gan sarunās, gan patiesajā savas dzimtās pilsētas mīlestībā. To ir vērts atcerēties, jo tieši vieta, kur mīt mīloša sirds, dod cilvēkam pietiekami daudz gara spēka, lai īstenotu vislielākos sapņus un vispārdrošākās ieceres, lai sevi un savus līdzcilvēkus darītu laimīgākus, iekšēji bagātākus!

Uz sadarbību, mīlestību un prieku aicina biedrība „Baltā māja”!

 

 

 

 

Papildus informācija:

Tel.65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

 Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 www.sif.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 

Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.