Biedrība “Baltā māja” 2022. gada oktobrī uzsāka projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/22/A/007) realizāciju. Projekta aktivitātes notiks līdz 2023. gada decembrim.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas.

Projekta dalībnieki ir 27 bērni ar funkcionāliem traucējumiem no Līvānu novada. Visi bērni saņem sev atbilstošus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kurus nodrošina zinoši speciālisti. Katrs mērķa grupas bērns saņems ne mazāk kā 40 individuālus pakalpojumus. Projektā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina logopēds, psihologs, ergoterapeits, mūzikas terapeits, mākslas terapeits, fizioterapeits. Visi projektā iesaistītie speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi. Daļai no bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošinātas arī silto smilšu nodarbības un dabas vides estētikas nodarbības, kuras notiks biedrībā “Puķuzirnis” Preiļos.

Projekta ieviešanas periodā darbojas arī Dienas aprūpes centrs, kuru projekta dalībnieki- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, var apmeklēt trīs reizes nedēļā. Dienas centrā speciālā pedagoga vadībā, ar aprūpētāja atbalstu projekta dalībnieki piedalās radošās nodarbībās, apgūst sociālās prasmes, uzlabo zināšanas.

Projekta sekmīgai ieviešanai būtiska nozīme ir sadarbībai ar projekta dalībnieku- bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. Nozīmīgu darbu atbildīgas līdzdalības un sadarbības nodrošināšanai projektā veic sociālais darbinieks. Aprīļa mēneša nogalē notika pirmā no plānotajām četrām psihologa nodarbībām bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem. Nodarbību vadīja psiholoģe Rita Stafecka. Nodarbības dalībnieki guva sev noderīgu informāciju, apzināja savas vajadzības un resursus, tika pārrunātas iespējas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Savukārt projekta speciālistiem, sekmīgākai savu uzdevumu veikšanai, palīdzēs maija mēnesī plānotā supervīzija speciālista – supervizora vadībā. Visi projektā iesaistītie- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, viņu likumiskie pārstāvji, sociālās rehabilitācijas speciālisti, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji un projekta vadība, darbojas kā liela atbildīga un uz rezultātu motivēta komanda.

Projekta ieviešana turpinās. Biedrība “Baltā māja” ir gandarīta, ka pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstītajam projektam, ir iespējams uzlabot Līvānu novada bērnu ar funkcionāliem traucējumiem funkcionālās spējas un sociālās prasmes.

Inguna Badune,

projekta vadītāja