Biedrība uzsāk ieviest projektu integrācijas veicināšanai Latgales reģionā.

Biedrība „Baltā māja” šī gada 28. janvārī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11)realizāciju. Šis projekts turpinās biedrības trīs jau iepriekš biedrības ieviesto Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos uzsāktās darbības integrācijas veicināšanai. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo integrāciju vietējā sabiedrībā.

Atbilstoši Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmas mērķiem un fonda noteiktajai aktivitātei 1.”a” – „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss notiks Rēzeknē un Daugavpilī. Apmācības tiks uzsāktas februāra mēneša nogalē.

Projekta ietvaros notiks sekojošas aktivitātes:

1) Latviešu valodas apmācības (120 akadēmisko stundu programma)

2) Integrācijas kurss (120 akadēmisko stundu programma)

3) Kultūras pasākumu apmeklējumi projekta dalībniekiem.

4) Interaktīvi diskusiju vakari

5) Informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO

6) Pasākumi skolēniem (izglītības iestādēs ar mazākumtautību programmu apmācību)

7) Projekta noslēguma pasākums

Visu projekta ieviešanas periodu tiks nodrošināta publicitāte, informācija par projekta pasākumiem tiks sniegta masu medijiem un būs pieejama biedrības „Baltā māja” mājaslapā www.baltamaja.lv

Projekta publicitāti veicinošie pasākumi sekmēs sabiedrības izpratnes paaugstināšanos par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmas mērķiem.

Projekta tiešā mērķa grupa ir Trešo valstu pilsoņi, kuri pēdējo 5 gadu laikā ieradušies Latvijā un uzturas tās teritorijā likumīgi. Mērķa grupā ietilpt arī personas, kas LR atzītas par bezvalstniekiem saskaņā ar Bezvalstnieku likumu. 15% apmērā kā projekta tiešie dalībnieki ir paredzēti arī  Trešo valstu pilsoņi, kas LR likumīgi uzturas vairāk nekā 5 gadus – Latvijas nepilsoņi.

Aicinām projekta tiešās mērķa grupas pārstāvjus pieteikties uz apmācībām. Papildus informāciju par iespējām iesaistīties projekta dalībniekiem sniegs vietējie projekta koordinatori: Rēzeknē – Svetlana Semeņaka, tālr. 26492902; Daugavpilī – Annite Petkune, tālr.26842278.

Projekta ieviesēji cer, ka projektā gūtās zināšanas un aktīva līdzdalība tā aktivitātēs sekmēs jaunpienācēju zināšanas, kas palīdzēs labāk iekļauties vietējā sabiedrībā. Projekta pasākumi veicinās NVO pārstāvju informētību un vietējās sabiedrības solidaritāti. Projekta realizācija tiešā veidā sekmēs Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Papildus informāciju:
Biedrība „Baltā māja”
Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni
Tālrunis: 65381707; 25903920
Informācija sagatavota un ievietota 11/02/2014

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA