Biedrība “Baltā māja” projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” ieviešana noslēgsies augusta mēnesī

Drīzumā noslēgsies biedrības “Baltā māja” projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003) ieviešana. Projektā noteiktais mērķis- palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu ir sasniegts.

Pateicoties projektam 12 mēnešu periodā 27 bērniem ar īpašam vajadzībām tika nodrošināti katram atbilstoši sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi veselības uzlabošanai. Visiem projektā iesaistītajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tika nodrošinātas individuālas konsultācijas ar ergoterapeitu, logopēdu, fizioterapeitu un psihologu. Katram projekta dalībniekam bija iespēja arī apmeklēt Dienas aprūpes centru, kurā ar bērniem strādāja speciālais pedagogs un aprūpētāja. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošinātas arī bērnu vecākiem vai aizbildņiem- tās bija 10 nodarbības, ko vadīja speciālists psihologs.

Gan projekta dalībnieki, gan viņu likumiskie pārstāvji, arī biedrība “Baltā māja” ļoti atzinīgi novērtē visus speciālistus, kuri bija iesaistīti projekta uzdevumu veikšanā. Bērni ar prieku devās uz individuālajām nodarbībām ar speciālistiem, arī Dienas aprūpes centra darbinieki vienmēr atrada nodarbes, kas vienlaikus bija gan aizraujošas, gan interesantas, gan izglītojošas. Nozīmīgu darbu projekta uzdevumu sasniegšanā ieguldīja sociālais darbinieks, kurš vienmēr atrada laiku sarunai ar bērniem, sniedza atbalstu vecākiem, regulāri sazinājās ar projekta speciālistiem. Kā vienota komanda strādāja gan bērni, gan viņu vecāki, gan projekta darbinieki. Un tas ir pats par sevi saprotams, jo tikai tā varēja tiks sasniegts projekta galvenais uzdevums- stiprināta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem veselība, uzlabota pašsajūta, attīstītas komunikācijas spējas un apgūtas jaunas iemaņas, kas palīdzēs labāk integrēties sabiedrībā.

Sociālās rehabilitācijas pasākumu kopums atbilstoši projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” plānotajam tiks realizēts līdz 31.08.2020. Projektam noslēdzoties tā dalībnieki- bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji, arī projekta ieviesēji secina, ka būtu ļoti vērtīgi un nepieciešami turpināt ieviest sociālās rehabilitācijas pasākumus Līvānu novadā. Ne jau katrai ģimenei, kurā aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem ir iespējas doties uz citām pilsētām pie speciālistiem. Sociālo rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta sniegšana bērniem ar īpašajām vajadzībām būtu nepieciešama regulāri un ilgstoši. 

Biedrība “Baltā māja” ieviešot projektu ir guvusi jaunu, lietderīgu pieredzi darbā ar bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem. Jauniegūtās zināšanas biedrības darbiniekiem palīdzēs meklēt risinājumus, lai iesāktais darbs turpinātos.