Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 28. jūlijs

Biedrībā „Baltā māja” turpinās projekta  aktivitātes.

   Turpinās  projekta “Atbalsts biedrības „Baltā māja” pasākumiem līdzdalības demokrātijas veicināšanai” ieviešana (Projekta līguma  numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/025/01). Projekts  ir atbalstīts programmā “NVO fonds”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods:  01/06/2016- 31/10/2016. Tā  mērķis ir  veicināt  biedrības „Baltā māja” ilgtspējīgu attīstību un atbalstīt pasākumu, kuri  veicina sabiedrības aktivitāti, ieviešanu Līvānu novadā.

    11. jūlijā notika apmācības, kuru mērķis ir  izstrādāt organizācijas stratēģiju 2017 – 2019 laika periodam. Apmācību dalībnieki ekspertes Marikas Rudzītes- Griķes  vadībā analizēja esošo situāciju,  aplūkoja iedzīvotāju vajadzības, raksturoja personiskos un kopējos organizācijas uzdevumus un vēlmes. Tika aplūkota saikne ar citām  Līvānu novada organizācijām, sadarbība un tās attīstība ar vietējo pašvaldību. Notika darbs pie stratēģijas galvenajiem rīcību virzieniem. Darbs pie organizācijas jaunās stratēģijas izstrādes turpināsies, nākošas, noslēdzošās apmācības notiks 9. augustā.

   22. jūlijā notika biedrības brīvprātīgo darbinieku apmācības eksperta Rinalda Rudzīša vadībā. Apmācību ievadā dalībnieki guva jaunu informāciju par brīvprātīgo kustības sasniegumiem un iepazinās ar metodēm, kas palīdzēs veiksmīgāk komunicēt ar mērķi sasniegt plānotos rezultātus. Apmācībās mijās darbs individuāli un grupās, tika veikti praktiski uzdevumi, kuru mērķis bija stiprināt iemaņas strādāt komandā un veicināt   ikviena komandas dalībnieka individuālo atbildību.

   Projekta aktivitāšu ieviešana turpināsies. Augusta mēnesī projekta dalībnieki dosies pieredzes apmaiņas braucienā pie Vidzemes novada  NVO. Lai turpinās vasara, sokas darbi un  dzimst jaunas idejas!

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”