Biedrība „Baltā māja”
2020. gada 12.februāris 

 Veiksmīgi tiek turpināts darbs biedrībā “Baltā māja” īstenojot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā

 

Biedrība “Baltā māja” veiksmīgi turpina īstenot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Sekmīgi aizvadīti pirmie divi mēneši 2020. gadā, projekta dalībniekiem nodrošinot speciālistu piedāvātās individuālās konsultācijas un pakalpojumus pie kvalificētiem speciālistiem – fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa, logopēda. Paralēli tiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi Dienas aprūpes centrā. Vecāki, aizbildņi un paši projekta dalībnieki arvien mērķtiecīgāk, sekmīgāk un aizrautīgāk uztver projektā gaitā piedāvātos pakalpojumus, tā uzlabojot savu dzīves kvalitāti un saturīgi piepildot savu laiku sertificētu speciālistu atbalstā un konsultācijās. Tas ik dienas tiek atzīts un novērtēts un, kā novērojams pašos bērnos, tā ir interese, atbildīguma sajūta un prieks darbojoties. Tāpat ik mēnesi notiek projekta vadības grupas sanāksmes un sanāksmes projekta ieviešanas speciālistiem, kas izgaismo, skaidro un konstruktīvāk palīdz rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem un risināt aktuālās situācijas. Šajā periodā sevišķi aktīvi un efektīvi projekta darba gaitas veic projekta sociālais darbinieks Ilze Ancāne, kuras aizrautību, sadarbību ar vecākiem, ieinteresēto attieksmi un ieguldīto darbu ir vērts novērtēt, tas ir viens aspekts, kas sniedz projekta gaitas veiksmīgu īstenojumu.

Divas reizes – janvārī un februārī ir notikušas un regulāri paredzētajam arī turpmāk notiks atbalsta grupas tikšanās biedrības telpās projektā iesaistīto bērnu vecākiem, aizbildņiem ko vada sertificēta psiholoģe Inita Zarkeviča. Nodarbību tēmās tiek skartas dažādas jomas, tēmas un uzdevumi, kas stiprina gan vecākus, sniedz atbalstu sadzīves situāciju risināšanā un konstruktīvās sarunās. Liela uzmanība janvāra un februāra atbalsta grupās tika veltīta pašapziņai, iekšējā spēka modināšanai un īstenošanai, dzīvespriekam un komunikācijas, sadarbības saskarsmē atklāšanai.

Īpaši klienta dalībnieki iemīļojuši Dienas aprūpes centra projekta darbinieces – speciālo pedagogu Inesi Balodi un aprūpētāju Mārīti Treisiju, kopīgo darbošanos, uzdevumu veikšanu, tāpat tiek veicināta saliedētība un draudzība. Notiek tematiski radošas nodarbības, gatavoti skolas mājasdarbi, kopīgas pastaigas dabā, citas aktivitātes, kas veicina projekta dalībnieku kopējās veselības uzlabošanos.

Iesākto darbu turpina projektam piesaistītie speciālisti, kuri ir zinoši katrs savā jomā un ieinteresēti bērnu un jauniešu fiziskās un garīgās veselības veicināšanā. Lielu ieguldījumu projekta laikā sniedz projektā iesaistīto bērnu ģimenes, esot par atbalstu, iedrošinot un mācot veselības ieradumiem projekta dalībniekus. Tiek mācīta patstāvība, veselīga attieksme uz dzīvi, līdzcilvēkiem. Tāpat bērni apgūst centību, mērķtiecību un prieku darboties un dzīvesprieku – kas ir visa pamatā.

 

Visi pasākumi norit saskaņā ar projektā paredzēto. Biedrība “Baltā māja” pateicas ikvienam, kurš sniedz atbalstu un ieguldījumu projekta veiksmīgai īstenošanai.