Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 31.jūlijs 

 Jūlijā – izglītojošs pieredzes apmaiņas pasākums “Labdien, Vidzeme” un informatīvs pasākums/diskusija “Tieši te” 

Biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods ir 01/01/2019- 31/10/2019.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ieviešot NVO aktivitātes, kas sekmē plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, lai Latvijā nodrošinātu demokrātisku valsts pārvaldību un demokrātiju. Projekta mērķis ir noorganizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas stiprina un atbalsta organizētu pilsonisko sabiedrību Latgales reģionā.

Pirmdien, 29. jūlijā, biedrības “Baltā māja” telpās, Stacijas ielā 2, Līvānos, notika informatīvs pasākums/diskusija “Tieši te” (aktivitāte Nr. 2.3.), kad notika tikšanās ar Līvānu novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu. Tikšanās notika neilgu laiku pēc Līvānu pilsētas svētkiem, un priekšsēdētājs dalījās iespaidos un darba apjomā, kāds tiek ieguldīts svētku programmas izstrādei un norises īstenošanai. Diskusijas gaitā Andris Vaivods plaši stāstīja un apskatīja pēdējā laikā paveikto un tuvākā un tālākā nākotnē plānoto – gan Līvānu pilsētas un novada infrastruktūras jautājumus, sociālā atbalsta, Latgales reģionālos, pašvaldības iekšpolitiskos, sadarbības jautājumos ar kaimiņvalstu sadarbības partneriem un citām aktualitātēm. Pasākumu apmeklēja plašs līvāniešu loks, kas aktīvi iesaistījās sarunā ar Vaivoda kungu, uzdodot jautājumus, gan saistītus ar pilsētas un novada tagadni, tuvāko plānošanas periodu, gan par sadzīviskiem jautājumiem – komunālās saimniecības darbību, atkritumu apsaimniekošanu, pilsētvides labiekārtošanas darbiem, vides pieejamību un daudziem citiem. Andris Vaivods atbildēja uz visiem jautājumiem, saņēma daudzus ierosinājumus un pateicības vārdus par ieguldīto darbu novada attīstībā. Andra Vaivoda saruna atklāja, ka Līvānu novada pašvaldība bieži uzņemoties risku un atbildību un, ejot jaunus un inovatīvus ceļus, tā spējot virzīties novadu līdera pozīcijās daudzās jomās. Tika atklāts, ka Līvānu novads teritoriālās reformas ietvaros netiks pievienots nevienai citai administratīvajai vienībai. Pasākums “Tieši te” bija ļoti saistošs, izglītojošs un noderīgs pasākums visiem atnākušajiem interesentiem, arī priekšsēdētājs bija gandarīts un pateicīgs par sadarbībā un atklātā sarunā balstīto tikšanos.

Arī 30. un 31. jūlijs biedrības darbiniekiem un brīvprātīgajiem darbiniekiem bija pieredzes un iespaidu bagāts – 7 biedrības pārstāvji devās izglītojošā pieredzes apmaiņas pasākumā “Labdien, Vidzeme” (projekta aktivitāte Nr. 4.1.), apmeklējot Madonas, Cesvaines, Lubānas novadu aktīvākās biedrības. Kopā divās dienās tika satikti gandrīz desmit nevalstisko organizāciju pārstāvji, cerot ka dibinātātie jaunie kontakti sekmēs sadarbības iespējas. 30. jūlija rītā biedrība “Baltā māja” kā pirmo apmeklēja biedrību “Mēs saviem bērniem”, kas apvieno Madonas puses ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Biedrībā darbojas arī ģimenes no Lubānas un Gulbenes novadiem. Šī biedrība darbojas jau 13 gadus. Šo gadu laikā, kā atzina biedrības valdes priekšsēdētāja Elita Badūne, daudzi bērni ir izauguši un sasnieguši gan jauniešu, gan mūsu izpratnē pieaugušo vecumu, tomēr viņi savā būtībā ir un paliks bērni, jo vienmēr būs atkarīgi no vecākiem – ģimenes un līdzcilvēkiem. Tā bija īpaši sirsnīga un labi organizēta tikšanās, kurā gan ciemiņi līvānieši, gan gaišie madonieši atklāja savas darba dienu gaitas un izaicinājumus. Šādas tikšanās vienmēr ir īpašas un svarīgas, lai runātu par nozīmīgajiem pagriezieniem savas organizācijas pieredzē, centienos un izvēlē turpmākajiem projektiem. Biedrības telpās skanēja mūzikas skaņas, jo blakustelpā notika mūzikas terapijas nodarbības, kas jauniešiem izsauca daudz sajūsmas un emociju. Siltā noskaņa, iejūtība un atsaucība pavadīja visu tikšanās gaitu un sarunas. Šeit arī notika satikšanās ar biedrības “Madonas invalīdi” pārstāvjiem, kuri labprāt dalījās ar savām pieredzē balstajām idejām, iniciatīvām un īstenoto.

Tālāk pieredzes apmaiņas dalībnieki devās uz kopienas centru “Baltā ūdensroze” Madonā, kas ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Diakonijas centra filiāle. Tā pārstāve Kristīne Gribonika stāstīja, ka centra notikumi un darbības jomas ir dažādas, piemēram, garīgā platforma, zupas virtuve, veļas mazgāšanas pakalpojumi, sportiski un mākslas pasākumi, dejas, kino, lekcijas – tas viss, lai aktivizētu, iesaistītu un, savā ziņā, pamodinātu madoniešus un tas arī veiksmīgi izdodas. Labestība un līdzcilvēki ar savām vajadzībām – tā ir centra vaduguns un labās gribas apliecinājums savam novadam. Kopienu centrs “Baltā ūdensroze” tāpat kā biedrība “Baltā māja” ir savu pašvaldību deleģēto sociālās palīdzības pasākumu īstenotājs.

Tālākais ceļš veda uz Cesvaini, kur tikšanās notika novada Sociālajā dienestā, kas ir pašvaldības institūcija, kas nodrošina sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus un profesionālo sociālo darbu. Cesvaines Sociālā dienesta klienti un mērķa grupa ir cilvēki, kuri nevar pārvarēt īpašas dzīves grūtības saviem spēkiem un kuri ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju. Tikšanās piedalījās arī biedrības “Mārtiņrozes” pārstāves. Pieredzes bagātās kundzes dalījās savā pieredzē un atcerējās, seno biedrības “Baltā māja” apciemojumu Līvānos, kad piedalījās sadraudzības un sporta svētkos, kas iespiedušies gaišā atmiņā. Sirsnīgā tikšanās noslēdzās ar cerību vēl kādreiz tikties Latgalē.

Otrajā pasākuma dienā “Labdien, Vidzeme” vispirms notika tikšanās ar Lubānas un Lubānas novada biedrībām “Meirānieši” un “Saulainais rīts”. Tikšanās bija bagātinoša un iedvesmota, organizāciju pārstāves ar aizrautību, cieņpilnu attieksmi stāstīja par savu novadu, paveikto darbu un kolēģiem, kā arī ar daudzajiem īstenotajiem projektiem un iniciatīvām. Savukārt biedrības ”Aborieši” pārstāvji vairāk vēstīja par fiziski aktīvajām gaitām, projektiem, kuros aktīvi iesaistās jaunieši, saviem tuvākajiem pasākumiem un biedrības mērķiem.

Lubānieši, spriežot pēc stāstītā, redzētā, piedzīvotā ir iniciatīvas bagāti, aktīvi – gan fiziski, gan garīgi, gan arī sabiedriski un ar prieku gatavi iesaistīties jaunos kopīgos projektos un iniciatīvās. Tāpat ar izcilu lubāniešu rokdarinājumu un izdomas bagātību pārsteidza biedrības “Lubānas amatnieki” apmeklējums. Amatnieki piedāvā vietējiem un ciemiņiem iegādāties dažādus amatnieku darinājumus, sākot no pašdarinātām piespraudēm beidzot ar smalkiem zāļu paklājiņiem pirtīm, austiem, adītiem tērpiem.

Lubānas novadā Indrānu pagastā tika apmeklēts “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA”, kur pārstāvji vēstīja par fonda izveides vēsturi, tagadni, muzikālajām, literārajām un radošajām aktivitātēm. Nesen uzbūvētajā pirtiņā, zaļu, liepu lapu ielokā, ir īstā vieta tik garīgi apdāvinātas dzejnieces un muzikantes atmiņu vietai.

Neaptverami ātri aizritēja šīs divas dienas, ikvienā vietā biedrības “Baltā māja” pārstāvjus sagaidīja atvērti un radoši cilvēki, kas mīl un nododas savam darbam, misijai ar visu sirdi, ieguldot lielu daļu savas dzīves laika. Biedrība “Baltā māja” ikvienā no apmeklētajām organizācijām prezentēja savu biedrību, pieredzi, projektu, kā arī bija sagatavojuši interaktīvu zināšanu un atjautības uzdevumu spēli visiem tikšanās dalībniekiem par Latgali un Vidzemi. Un katrā šajā tikšanās reizē bija apliecināts tas, ka milzīga nozīme un spēks ir organizāciju darbinieku un aktīvistu ideju skaidrībai, kopīgajam spēkam, iedevesmai un darbam.

Lai jaunā sadarbībā un ideju pārpilnībā bagāts augusts un uz tikšanos ar jaunajiem draugiem Vidzemē!

 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

#NVOfonds2019

  Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”