Biedrība „Baltā māja”
2019. gada  18.jūlijs   

 Arī jūlijā biedrība “Baltā māja” turpina Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā 

Biedrība “Baltā māja” īsteno projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta laikā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem notiek individuālās konsultācijas/pakalpojumi pie psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita, kā arī pie logopēda, tiek nodrošināti atbilstoši sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi, arī Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem darbība, ko veiksmīgi izmanto Līvānu novada projekta dalībnieki. Ikvienu no projektā paredzētajiem pakalpojumiem nodrošina kvalificēti speciālisti. Projekta rehabilitācijas pasākumu kopums, speciālistu pakalpojumi/konsultācijas tiek nodrošinātas projekta ieviešanas grafikā paredzētajam.

Projekta ietvaros notiek izglītojošas nodarbības projektā iesaistīto bērnu un jauniešu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm profesionāla speciālista vadībā. Notiek arī projekta speciālistiem adresētās supervīzijas, kas sniedz papildu atbalsta veidu un individuālo pieeju. 

Esam gandarīti un pateicīgi projektā iesaistītajiem speciālistiem, bērnu un jauniešu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm un, protams, pašiem bērniem un jauniešiem.Lai gandarījums projekta tālākā gaitā.