Kopš 2022. gada oktobra mēneša biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/22/A/007). Projekta aktivitātes notiks līdz 2023. gada decembrim.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas.

Projekta dalībnieki ir 27 bērni ar funkcionāliem traucējumiem no Līvānu novada. Visi bērni saņem sev atbilstošus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kurus nodrošina zinoši speciālisti. Projektā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina logopēds, psihologs, ergoterapeits, mūzikas terapeits, mākslas terapeits, fizioterapeits. Daļa no bērniem ar funkcionāliem traucējumiem piedalās arī silto smilšu nodarbībās un dabas vides estētikas nodarbībās, kuras nodrošina biedrība “Puķuzirnis” Preiļos.

Trīs reizes nedēļā pēcpusdienās projekta dalībniekiem ir iespēja apmeklēt Dienas aprūpes centru. Dienas centrā speciālā pedagoga vadībā, ar aprūpētāja atbalstu projekta dalībnieki piedalās radošās nodarbībās, apgūst sociālās prasmes, spēlē galda spēles.

Projekta darba grupa priecājas par sekmīgo sadarbību ar projekta dalībnieku- bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. Bez atbildīgiem pieaugušajiem ģimenes locekļiem nebūtu iespējams īstenot ieplānotos speciālistu konsultāciju apmeklējumus. Nozīmīgu darbu sadarbības nodrošināšanai projektā veic sociālā darbiniece Ilze Ancāne.

Projekta dalībnieku- bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem septembrī kārtējā nodarbība psihologa vadībā. Speciālists nodarbības dalībniekiem sniegs noderīgu informāciju, uzklausīs problēmas un palīdzēs meklēt to risinājumus.

Projekta ieviešana turpinās. Visu vasaras periodu regulāri notika rehabilitācijas pakalpojumi speciālistu vadībā. Tie turpināsies līdz novembra mēneša beigām. Biedrība “Baltā māja” ir gandarīta, ka pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam, ir iespējams uzlabot Līvānu novada bērnu ar funkcionāliem traucējumiem funkcionālās spējas un sociālās prasmes.

Inguna Badune,

projekta vadītāja