Biedrības “Baltā māja” 2020. gada novembrī uzsāktā projekta “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (līguma Nr.9.2.2.3/20/A/003) ieviešana sekmīgi tuvojas noslēgumam. Projekta beigu termiņš ir 28.02.2022, tā nodrošinātie sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem īstenoti līdz šī gada beigām. Kopējais piesaistītais finansējums projekta realizācijai 95 062, 98 EUR. Projektā tika nodrošināti sociālie rehabilitācijas pakalpojumi Līvānu novada 23 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.

Projekta ieviešana nodrošināja sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 23 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte. Tika pilnveidotas viņu sociālās prasmes, uzlabotas funkcionālās spējas un nodrošināta saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Projekta ieviešanas periodā stingri tika ievēroti visi ierobežojumi un epidemioloģiskās prasības, kas tika noteikti sakarā ar Covid19 pandēmiju. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošināja uz projekta laiku piesaistītie speciālisti – rehabilitētājs, projekta asistente, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, aprūpētāja, ergoterapeits, mākslas terapeits, mūzikas terapeits. Projektā tika piesaistīti arī pakalpojumu veicēji- 2 fizioterapeiti un biedrība “Puķuzirnis”, kas nodrošināja silto smilšu nodarbību un dabas vides estētikas nodarbību pakalpojumus. Projekta vadības grupā trīs biedrības darbinieki.

Kopā projektā tika veiktas 1060 individuālās konsultācijas, vidēji katram bērnam 45-47 konsultācijas (katras ilgums 45 minūtes). Visi projektā piesaistītie speciālisti savus pienākumus veica ar augstu kvalitāti atbilstoši projekta noteiktajām prasībām. Visi speciālisti sadarbojās ar sociālo darbinieku un ar bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. Vecākiem vai likumiskie pārstāvjiem tika nodrošinātas 6 nodarbības psihologa vadībā. Visi projektā iesaistītie strādāja kā vienota komanda ar mērķi uzlabot bērnu ar funkcionāliem traucējumiem veselību.

Biedrība “Baltā māja” ir gandarīta, ka pateicoties projekta atbalstam, bija iespējams sniegt atbalstu Līvānu novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte. Pateicība mūsu projekta speciālistiem par kvalitatīvi sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un projektā iesaistītajām ģimenēm par atbildīgu līdzdalību.