Biedrība “Baltā māja” piedāvā Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā

Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta gaitā tiek nodrošināti bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi, ik dienas notiek individuālās konsultācijas/pakalpojumi pie fizioterapeita, logopēda, psihologa un tiek nodrošināti Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem apmeklējums ko ar pateicību izmanto daudzi Līvānu novada projekta dalībnieki. Projekta pasākumi rit veiksmīgi un konstruktīvi. Visus projekta paredzētos pakalpojumus nodrošina atbildīgi un kvalificēti speciālisti.

Projektā ir paredzēts izglītojošas nodarbības vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm profesionāla speciālista vadībā un supervīzijas projekta speciālistiem.

Jau trīs reizes – jūnijā, jūlijā un augustā ir notikušas atbalsta grupas tikšanās biedrības telpās projektā iesaistīto bērnu vecākiem, ko vada sertificēta psiholoģe Inita Zarkeviča. Daudziem no vecākiem šādas satikšanās ir svarīgas, lai viņi nepaliktu vieni problēmu un steigas jūklī, tās palīdz orientēties un ieraudzīt situāciju no malas, saņemtu atbalstu un iedrošinājumu situācijās, kad vien ar ģimenes atbalstu vien būtu par maz. Šādas tikšanās reizi mēnesī ir brīdis sarunai, konsultācijai un dziļākas izpratnes viedošanai par veselības un psiholoģiskās dabas jautājumiem – patiesībā – par visu, kas ir nozīmīgs katram.

Līdzīgu ieguvumu un informācijas apmaiņu saņēma projektā iesaistītie speciālisti, kuri augustā notika pirmā supervīzija. Supervīzija izpaužas kā konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar viņa profesionālās darbības mērķiem, uzdevumiem un kompetences robežām, tāpat tās notiek ar mērķi paaugstināt speciālistu profesionālo pašapziņu un kapacitāti, un vēl – kas šinī gadījumā ir ļoti būtiski – iedrošināt, izvērtēt un analizēt savu rīcību un emocijas; veicināt profesionālo izaugsmi, tādējādi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti klientiem.

Lai veiksmīgs arī projekta turpinājums un laba sadarbība visiem speciālistiem, vecākiem un bērniem un jauniešiem.