Biedrība „Baltā māja”
2020. gada  3.marts   

Arī martā “Baltā māja” turpina īstenot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā 

Līvānu biedrība “Baltā māja” turpina ieviest projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/18/A/003). Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta ietvaros, kā gaitā līdz šī gada maija beigām 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, arī martā intensīvi notiek individuālās konsultācijas un pakalpojumi pie kvalificētiem un iedvesmotiem speciālistiem – fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa un logopēda. Tāpat arī tiek piedāvāti sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi Dienas aprūpes centrā, kas projekta dalībniekiem kļuvuši īpaši gaidīti un noderīgi, kad kopīgi darbojoties radoši, sarunājoties, dodoties dabā un veicot daudzas citas aktivitātes, iegūti jauni draugi, iegūts uzlabots veselīgs redzeslauks un kopīgs prieks, kas ar labu veselību iet roku rokā. Projektā dalībnieki jau paguvuši iemīļot projekta speciālistus, ko gaida un ilgojas pēc nodarbībām. Esam pateicīgi mūsu projekta speciālistiem par ieguldījumu un patieso atdevi bērnu labā.

Projekta ietvaros regulāri notiek izglītojošas nodarbības projektā iesaistīto bērnu un jauniešu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm profesionāla speciālista vadībā, kas šī projekta ietvaros kalpo kā labs instruments, lai arī vecākiem būtu iespēja rast jaunus spēkus, zināšanas un iespēju pamanīt savu atbildību un būt par atbalstu un stiprinājumu sev un bērniem. 

Padomāts arī projekta speciālistiem – viņiem regulāri tiek adresētās supervīzijas, kas sniedz papildus motivējošas idejas, drosmi un palīdz apzināties piemērotāko atbalsta metodi un pieeju. 

Projekta rehabilitācijas pasākumu kopums, speciālistu pakalpojumi/konsultācijas tiek nodrošinātas projekta ieviešanas grafikā paredzētajam. 

Patiesi pateicamies projektā iesaistītajiem zinošajiem speciālistiem, bērnu un jauniešu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm un pašiem bērniem un jauniešiem par atdevi un ieinteresētību veselības atjaunošanas procesā, tas ir ilgtermiņa ieguldījums un vērtība. Lai patiess gandarījums un izdošanās arī projekta turpmākajā gaitā.