Biedrība „Baltā māja” šī gada 7. martā sadarbībā ar IOM Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroju uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta Drošība un tolerance – imigrantu veiksmīgas integrācijas priekšnosacījumi Latvijā, II posms „Integrācijas skola”” projekta realizāciju. Šis projekts ir abu institūciju iepriekš realizēto Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu turpinājums, kas sniegs ieguldījumu gan Līvānos, gan Rīgā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesa veicināšanā Latvijā.


Biedrības „Baltā māja” partneris IOM Starptautiskā Migrācijas organizācija ir galvenā starpvaldību humanitāra nepolitiska organizācija, kas darbojas migrācijas jomā. IOM ir viena no ANO organizācijām, kurai ir biroji gandrīz visās pasaules valstīs. IOM Rīgas biroja galvenie darbības virzieni ir sakārtotas migrācijas kustības plūsmu nodrošināšana, palīdzot migrantiem atgriezties dzimtenē vai integrēties mītnes zemē; sabiedrības izpratnes veicināšana par migrāciju un migrantu cilvēciskās cieņas aizstāvēšana; tehniskā sadarbība migrācijas jautājumos, organizējot seminārus, apmācības, mācību vizītes, un citus pasākumus un cilvēku tirdzniecības novēršana.


Projekta ietvaros Rīgā ir atvērta Biedrības „Baltā māja” filiāle – informācijas un sociālo kontaktu centrs „Integrācijas skola”. Centra telpās norisinās apmācības, projekta integrācijas pasākumi un tiek sniegtas konsultācijas. Turklāt, mērķa grupai, kas ir sievietes – trešo valstu valstspiederīgās, ir iespēja izmantot telpu un tajā esošo biroja un datortehniku, tā ir arī vieta, kur pulcēties, izrauties no ikdienas rutīnas un vientulības, kurā nereti ieslīgušas nesen Latvijā apmetušās sievietes.

Lai veicinātu sieviešu – trešo valstu valstspiederīgo - integrāciju, projekta ietvaros notiek šādi pasākumi: latviešu valodas kursi; integrācijas kursi; dažādi interaktīvi integrāciju veicinoši pasākumi, semināri. „Integrācijas skolas” telpās 27. aprīlī tiks atklāta sieviešu – trešo valstu valstspiederīgo fotogrāfiju izstāde. Tiks veidota dokumentāla filma un publikācijas laikrakstos. Projekta noslēgumā plānota trīs dienu nometne (17. -19. jūnijs) – Jāņu ielīgošana Līvānos, kurā sievietēm trešo valstu valstspiederīgajām tiks sniegts ieskats latviešu Jāņu svinēšanas tradīcijām, notiks tikšanās ar Līvānu nevalstiskajām organizācijām, pašvaldības darbiniekiem, vietējiem iedzīvotājiem.Informāciju sagatavoja:
Gunita Ģēģere,
projekta vadītāja


Svarīgi: