Biedrība uzsāk projekta „Biedrības „Baltā māja" līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai
Līvānu novadā" ieviešanu.

 

Biedrība uzsāk projekta „Biedrības „Baltā māja" līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā" (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37) ieviešanu. Projektam piešķirts finansējums Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros.

 

Projekta īstenošana vieta -Līvānu novads, Līvānu novada pašvaldība, Latgales reģions. Projekta īstenošanas laiks 01.01.2011-31.12.2011. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 11 707,46 LVL, t.sk. ESF finansējums:
10 888,87 LVL.

Projekts „Biedrības „Baltā māja" līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā" paredz ar vairāku savstarpēji papildinošu aktivitāšu palīdzību uzlabot izpildvaras, lēmējvaras, nevalstiskā sektora un sabiedrības kopumā sadarbību, lai tiktu rasti kvalitatīvāki un atbilstošāki risinājumi lēmumu pieņemšanas procesos Līvānu novada aktuālo problēmu mazināšanai. Projekta vispārīgais mērķis ir sekmēt Līvānu novada nevalstiskā sektora aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos savā pašvaldībā un veicināt biedrības „Baltā māja" līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projekta galvenās aktivitātes būs: 1) seši apmācību semināri biedrības „Baltā māja" 15 darbiniekiem un biedriem zināšanu un praktisku iemaņu paaugstināšanai par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā; 2) sešas tematiskas diskusijas-apaļie galdi, kuru dalībnieki būs Līvānu novada pašvaldības deputāti, pašvaldības iestāžu darbinieki un Līvānu novada NVO sektora pārstāvji. Diskusijās kopīgi tiks apzinātas aktuālākās problēmas novadā dažādās jomās un kopīgi tiks meklēti kvalitatīvākie risinājumi to mazināšanai lēmumu pieņemšanas procesos; 3) projekta ieviešanas periodā notiks divi pieredzes apmaiņas pasākumi, kuru mērķis būs iepazīt NVO un Ministru Kabineta sadarbības labās prakses piemērus politikas ietekmēšanā. Brauciena dalībnieki būs biedrības darbinieki, biedri un Līvānu novada aktīvāko NVO pārstāvji 4) notiks pieredzes apmaiņas brauciens ar mērķi iepazīties ar sadarbības partneru Vācijā pieredzi lēmumu pieņemšanas procesos savā valstī. 5) Projekts noslēgsies ar noslēguma informatīvo semināru, kura mērķis būs sniegt informāciju par projekta rezultātiem Latgales reģiona pašvaldību un NVO pārstāvjiem. Visu projekta ieviešanas periodu liela vērība tiks pievērsta projekta publicitātes nodrošināšanai. Regulāri par projekta norisi tiks sniegta informācija biedrības mājas lapā, informācija tiks nosūtīta masu medijiem. Projekts paredz izveidot bukletu- ceļvedi par iespējām iesaistīties politikas lēmumu pieņemšanas procesos. Kā viens no projekta rezultātiem tiek izvirzīts mērķis projekta ieviešanas laikā izvedot Līvānu novada NVO padomi, kas pārstāvēs NVO no Līvānu novada pagastiem un Līvānu pilsētas. Biedrība „Baltā māja" cer, izveidotā ka Līvānu novada NVO padome aktīvi darbosies ne vien projekta darbības laikā, bet arī turpmāk, palīdzot īstenot sava novada iedzīvotāju ieceres.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja".

93% no projekta „Biedrības „Baltā māja" līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā" finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


 

Svarīgi: